Projektmateriale

Høringen er afsluttet d. 31. august 2023. Siden er fortsat åben og alt materiale kan tilgås.

Projektet for Den Søndre Havn omfatter en højvandsbeskyttelse til kote 2,5 med linjeføring fra et højt terræn ved Tuxensvej med højvandsmure henover Gasværkskajen, en ydre broforbindelse, der indgår i højvandsbeskyttelsen over vandet og igen højvandsmure langs kajen ved Det Gule Pakhus og en beredskabsløsning ved Havnepladsen og højvandsmure ved. Skt. Peder Stræde.

Konkret for Søndre Havn har det betydet, at der ikke etableres højvandsmur på den indre kant ved Mudderhullet, men at beskyttelsen ligger ude på søterritoriet i form af en spunset
mole, der hvor der nu ligger en bro for historiske træskibe. Molerne forbindes af en sluseport, der kan lukkes ved varslet højvande og en gangbro, der kan åbnes og lukkes af sejlerne.

Gasværkskajen

På Gasværkskajen etableres en fast mur, der fra syd starter, hvor terrænet er hævet mod Tuxensvej. Muren indgår som en lang bænk, der kan anvendes, når der ikke er højvandshændelser. Med Gasværkskajens terrænkote på ca. 1,7 m vil højvandsmuren skulle etableres i ca. 1 m’s højde. Der etableres to skydeporte i muren og plantebede og siddemuligheder langs med og på muren, så den ikke bliver et for dominerende element i byrummet. På Gasværkskajen trækkes højvandsmuren så langt tilbage som muligt for at skabe et rekreativt rum ud mod kajen, som
samtidig er bredt nok til at skibe der ligger ved kaj kan serviceres. Den sammenhængende stiforbindelse gennem Den Blå Kant vil således her på Gasværkskajen komme til at blive
oversvømmet ved højvandshændelser. Sydligst på Gasværkskajen bliver der etableret en niveaufri adgang i form af en rampe til det lidt lavere liggende område ved Tuxensvejs Bådelaug, hvor Den Blå Kantfodgængerforbindelsen fortsætter mod Den Runde Lystbådehavn.

Træskibshavnen

De i dag lette broer erstattes af faste, dobbelt spunsede moler på hver side af indsejlingen til træskibshavnen. I indsejlingen etableres en portsluse, der står åben ved normal vandstand.
Sluseporten lukkes når der varsles højvande med risiko for oversvømmelse (dvs. +1,5 m og derover). På indersiden af porten etableres en gangbro, der kan hæves for at sikre besejling af
inderhavnen. Den mobile bro kan betjenes af sejlerne, der alle er fastliggere i denne del af havnen. Den faste mole kan ligeledes stadig benyttes af skibene der kan lægge til molen på hver side ligesom i dag.

Kajen ved det gule pakhus

I projektet for Søndre Havn etableres der ud for Det Gule Pakhus en højvandsmur på den eksisterende kajkant med en øvre del i glas. På ydersiden af højvandsmuren slås en let bro med fortøjningsmuligheder for skibene.

Havnepladsen

Den langsigtede, samlede højvandsløsning fortsætter linjeføring mod Jessens Mole. For at sikre, at et højvande ikke løber ind bag om sikringen langs Træskibshavnen og Det Gule Pakhus forberedes der på en ca. 110 m lang strækning for udlægning af en mobil løsning, når der varsles en hændelse over ca. 140 cm. En mobil løsning kan eksempelvis være watertubes eller andre elementer der kan stilles op i forbindelse med en højvandshændelse og som kan fjernes igen, når vandet har trukket sig tilbage. For at beredskabsløsningen altid vil være tilgængelig er det muligt at indgå en serviceaftale med en privat operatør. 
Når en efterfølgende etape i højvandssikringen senere etableres, vil højvandsmuren i facader og skel næppe være synlig og beredskabsløsningen på den 110 m lange strækning på Havnepladsen kan afskaffes ellers benyttes andet sted på havnen.

 

Skt. Peder Stræde

Fra hjørnet af Skt. Peder Stræde og langs baghaver og -gårde etableres en højvandsmur i facader og skel, hvor der i dag er plankeværker. På den måde etableres ikke nye barriereskabende tiltag i byrummene. I stedet anvendes det eksisterende skel som linjeføring. Muren bygges i beton og vil synes lavere jo længere mod Gåsetorvet man kommer, da terrænet stiger. Der etableres porte ved alle eksisterende låger og åbninger i skellet. Portene vil skulle lukkes ved højvandshændelser.

Som en del af projektet undersøges det om de faste løsninger i Skt. Peders Stræde i stedet skal erstattes af mobile beredskabsløsninger som det er planlagt på havnepladsen.

Du kan læse mere om projektet her.