Stenodden Vandværk

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Værket er fra 1950’erne. Værket fremtræder umiddelbart i god stand, og er indrettet med åbne filtre. Rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Stenodden Vandværk har imidlertid ikke været i produktion siden september 2019, og forbrugerne har været forsynet via Bjerreby Vandværks forsyningsområde siden.  

De sidste år vandværket var i drift, blev der kun indvundet fra en boring. 

Anlægsid

182286

Adresse

Svendborg Vand A/S
Sommerlandsalleen 9, 5700 Svendborg

Hjemmeside 

www.vandogaffald.dk

Forbrugere

Er opgjort for hele Svendborg Vands forsyningsområde, men ikke for de enkelte vandværker. 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

20.000 

Den gennemsnitlige leverede vandmængde i perioden 2018-2022 (m3/år)  

17.490 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

20 

Filterkapacitet (m3/time)  

8 

Leveringskapacitet (m3/time)  

12 

Rentvandsbeholder (m3 

115 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,3 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

3,7 

Beholderevne (forhold)  

5,7 

De tre beregnede forholdstal for forsyningsevne, leveringsevne og beholderevne var alle høje. Der var således et overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Især beholderkapaciteten var meget stor. 

Der er ikke større områder inden for Svendborg Vand A/S’ forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Stenodden Vandværks ledningsnet er koblet sammen med Bjerreby Vandværk.  

I boring med DGU nr.: 172.462 er der fundet DMS og 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat under grænseværdien for drikkevand. 

Stenodden Vandværk er kategoriseret som et ’D’ vandværk. Vandværket må dermed nedlægges i planperioden og forsyningen overtages af Bjerreby Vandværk. Stenodden Vandværk har ikke været i produktion siden september 2019, hvor det blev lukket pga. en forurening med coliforme bakterier. Det blev vurderet, at det var for omfattende at renovere værket, i forhold til værkets alder, stand og vandindvindingens størrelse.

Stenodden Vandværks forsyningsområde må overtages af Bjerreby Vandværk indenfor planperioden.  

Svendborg Vand skal afvikle vandværket, og boringerne skal sløjfes i henhold til reglerne i boringsbekendtgørelsen. Dog kan boringen overvejes afsat til jordejer, hvis boringen ønskes anvendt til vanding. Det vil kræve en ny vandindvindingstilladelse.