Vester Skerninge Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Vester Skerninge Vandværk er stiftet i 1933. Den nuværende vandværksbygning er fra 1987. I 2005 blev vandværket ombygget, og det har nu to linjer med hver to trykfiltrer.

Rørsystem er pænt og overskueligt. Vester Skerninge Vandværk er således indrettet efter nutidig standard og fremtræder i fin stand.

Udpumpningssystemet er adskilt i to, hvor det ene forsyner forbrugerne, og det andet primært virksomheden Scanhide.

Vandværket har investeret i et nødforsyningsanlæg, så der kan pumpes ud fra rentvandstanken ved strømsvigt.

Vandværket har to boringer, der ligger knap 600 m nord for vandværket og en boring, der ligger omkring 960 m væk i en mere vestlig retning. Boringerne er indrettet med overjor­diske råvandsstationer.

Anlægsid

81138

Adresse

Mads Hansensvej 11, 5762 Vester Skerninge

Hjemmeside

www.vesterskerningevand.dk

Antal forbrugere

1098

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse 

Landbrug 

929 

17 

23 

49 

Gartnerier  

Industri 

Institutioner 

Campingpladser 

2 

57 

20 

1 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

300.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

241.844 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

80 

Filterkapacitet (m3/time)  

80 

Leveringskapacitet (m3/time)  

380 

Rentvandsbeholder (m3 

1000* 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,9 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

6,9 

Beholderevne (forhold)  

2,0* 

*) Reelt set kan kun 700 m3 håndteres med automatisk drift.  Derfor er 700 m3 brugt til beregning af beholderevnen.

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. Til gengæld giver en vel stor tank en længere forsyningsperiode ved strømsvigt.  

Der er ikke større områder inden for Vester Skerninge Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.  

Vandværket har nødforbindelse til Ollerup Vandværk og Ulbølle Vandværk.

Vester Skerninge Vandværk har én kildeplads med tre boringer. Fordi Vester Skerninge Vandværk har været nødsaget til at forsyne Ulbølle Vandværk siden foråret 2022, har Vester Skerninge Vandværket overskredet indvindingstilladelsen. Derfor arbejder vandværket på at finde en egnet lokalitet til at etablere en ny boring  

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil selv om indvindingen har været markant stigende siden 2000. 

Vester Skerninge Vandværk er kategoriseret som et ’A’ vandværk. Vandværket er veldrevet og kan forsyne både Ollerup- og Ulbølle vandværker. Derudover er grænseværdierne for drikkevand overholdt. 

Hvis forsyningen af Ulbølle Vandværk gøres permanent, skal en fjerde boring overvejes. Vandværket skal forsøge at indgå aftale om beskyttelse af BNBO’erne.  

Vester Skerninge Vandværk bør desuden se på mulighederne for at etablere nødforsyning til Svendborg Vands forsyningsområde. Det kan være relevant, at der både etableres en tilslutning til Lunde Ny Vandværks forsyningsområde mod nord og Sørupværkets ledningsnet mod sydøst. Sidstnævnte kan evt. være gennem Ollerup Vandværks forsyningsområde.