Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter LBK nr. 1976 af den 27. oktober 2021, fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af en række planer og programmer - bl.a. i forbindelse med affaldshåndtering.

Lovens §10 fastsætter dog, at en miljøvurdering kan udelades, hvis de ændringer, der måtte være i planen, er af underordnet betydning, uden væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har i denne forbindelse gennemført en miljøscreening af affaldsplanen i henhold til kriterierne i Bilag 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, .

Miljøscreeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Miljøscreeningens resultater viser, at en miljøvurdering ikke er nødvendig.

Byrådet har derfor ved vedtagelsen af affaldsplanen afgjort, at en miljøvurdering ikke vil blive udarbejdet.