Vandspild

En mindre del af det vand, vandværkerne pumper ud i ledningsnettet, når ikke ud til forbrugerne. Det forsvinder enten i utætheder i ledningssystemet, forbruges af værkerne til gennemskylning af ledninger og anlæg eller bruges til brandslukningsformål. 

Vandspild opgøres som differencen mellem den udpumpede vandmængde og den solgte vandmængde. 

Vandværkerne skal betale afgifter til staten for den del af vandspildet, som ligger over 10 % af den leverede vandmængde. 
 
Hvis vandværkerne har et højt vandspild, er der et behov for en øget indsats med renovering af ledningsanlægget. Unøjagtige målere har også betydning for vandspildet. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på produktionsmålernes målenøjagtighed, der i modsætning til forbrugsmålernes målernøjagtighed ikke er reguleret i den danske lovgivning, og derfor ikke er underlagt krav om kontrol. 

Forudsætningen for at begrænse vandspildet er at have overblik over det mulige vandspild. Vandspildet kan ændre sig fra år til år, hvorfor det skal registres løbende. 
 
I Svendborg Kommune fordeler de almen vandværkers vandspild sig således: 

Antal private vandværker: 

Opgørelse over vandspild 2022 

2 

3 

Der er ’solgt’ mere vand, end der er målt produceret  

Veldokumenteret vandspild på < 3 % 

4 

Veldokumenteret vandspild på 3 - 5 % 

3 

Veldokumenteret vandspild på 5 - 10 %, eller der er solgt mere vand end der er produceret. 

1 

Veldokumenteret vandspild > 10 %  

1 

Der mangler data for salget af vand. 

 

Svendborg Vand 

Opgørelse over vandspild 2022 

Samlede for deres vandværkerne 

Vandspild på 6,4 % 

Svendborg Kommune anbefaler vandværker, der har et vandspild over 5 %, at arbejde på at få lokaliseret og nedbragt vandtabet. Vandværker, der har solgt mere vand end produceret, anbefales at få undersøgt vandmålerne på vandværket. Vandværker, der ikke har indberettet forsyningsfordeling eller den mængde vand, der er opkrævet for, skal sikre sig at indberetningen er af de manglende oplysninger sker fra 2023.