Indledning og status

Spildevandsplanen skal give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Svendborg Kommune.

Spildevand i Svendborg Kommune håndteres af det offentligt ejede forsyningsselskab Svendborg Spildevand A/S, som hører under Vand og Affald. Når der i spildevandsplanen henvises til Vand og Affald, er det underforstået, at den juridiske aktør i spildevandsplanen er Svendborg Spildevand A/S.

Planen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af spildevandshåndteringen og de økonomiske konsekvenser for Vand og Affald.

Spildevandsplanen er desuden det retslige grundlag for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til Vand og Affalds kloaknet.

Spildevandsplanens overordnede formål er:

  • at sikre at borgere og virksomheder oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.
  • at sikre tydelige Miljø- og Servicemål, så borgere og virksomheder ved, hvad de kan forvente i forhold til håndtering af spildevand.
  • at håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde – herunder at sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand er robust overfor klimaændringer.
    yderligere at reducere udledningen af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet og herved medvirke til at målsætninger for de enkelte vandområder bliver opfyldt.
  • at beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og mikroorganismer i spildevand.

Svendborg Kommune har herudover fokus på klimaudfordringerne og på Vand og Affalds, borgernes og virksomhedernes mulighed for at lave individuelle løsninger, der imødegår eller tilpasser sig klimaændringer.

Vi ønsker at beskytte borgernes sundhed og miljøet ved at understøtte, at spildevandsanlæg til enhver tid er i god stand, og kan håndtere de aktuelle og planlagte spildevandsmængder.

Spildevandsanlæggenes funktion og værdi skal som minimum fastholdes. Vi ønsker at understøtte en udvikling af spildevandsanlæggene, der imødegår de givne udfordringer på en fleksibel måde og hvor der opnås mest samfundsværdi.

Planlægning

Baggrunden for Svendborg Kommunes spildevandsplan er at få udført de sidste indsatser efter Vandplan 1 og Vandområdeplanerne, samt få implementeret Svendborg Kommune og Vand og Affalds Masterplan for regn- og spildevand i Svendborg Kommune.

Spildevandsplanen er en udmøntning af de rammer og retningslinjer, der er udstukket i Kommuneplanen herunder lokalplaner.

Derudover tages der udgangspunkt i klimatilpasningsplanen, samt analysen af Svendborgs kloakoplande i forhold til Spildevandskomiteens Skrift 31, som omhandler vand på terræn i forbindelse med skybrudshændelser.

Vand og Affald arbejder ud fra en fornyelsesplan for kloaksystemet.

Ved uoverensstemmelse mellem faktiske forhold og registreringen i spildevandsplanen, orienteres grundejere herom, når spildevandsplanen ændres til de retmæssige og faktiske forhold.