Forsyningsret/pligt

I Svendborg Kommune er vandværkernes ledningsnet så udbygget, at der ikke er områder, hvor det ikke vil være muligt at blive tilsluttet til et vandværks forsyningsnet. Det vil sige, at alle ejendommene i kommunen ligger indenfor et forsyningsområde til et vandværk. Det kaldes også for det naturlige forsyningsområde, og ifølge vandforsyningslovens § 45 stk. 1. har vandværket pligt til at tilslutte en ejendom.  

Selv om en ejendom ligger inden for et vandværks forsyningsområde, kan det kræve, at der er flere ejendomme i et område eller på en vej, som ønsker at blive tilsluttet i samme ombæring, for at et vandværk kan løfte byrden. Alternativ kan det blive noget dyre at få sin ejendom tilsluttet. Prisen for at blive tilsluttet vil fremgå af det respektive vandværks takstblad. For enkelte ejendomme, der ligger langt fra ledningsnettet eller i situationer, hvor vandværket har valgt at indeksregulere tilslutningsafgiften, kan prisen for tilslutning være høj.
 
I disse tilfælde kan et alternativ være at etablere en ny boring. Det er dog kommunens holdning, at vandværkerne skal være opmærksom på vandforsyningslovens §1a formål om bl.a. at sikre princippet om prissætning med tilskyndelsesvirkning. Det betyder f.eks., at vandværkerne skal sætte prisen for tilslutningen på et fordelagtigt niveau for nye forbrugere. Kommunen opfordrer også at de enkelte vandværker arbejder mod, at der kun bliver en takst for tilslutning til vandværket bliver indenfor hele forsyningsområdet.
 
Det er kun det vandværk, som en ejendom er tilknyttet, som må forsyne den respektive ejendom. Hvis der opstår en situation, hvor nabovandværker er enige om, at forsyningsområdet skal ændres, kræver det et tillæg til vandforsyningsplanen. 
 
Enkeltindvindere, ejendomme med en privat brønd/boring, der er beliggende i det naturlige forsyningsområde må ikke indvinde drikkevand til husholdningen uden vandindvindingstilladelse. Se Vandforsyningsloven § 18 stk. 2.  
Ved nye anlæg kræves dog en boretilladelse samt godkendelse af indvindings- og behandlingsanlæg, og det forudsættes, at vandet har en tilfredsstillende kvalitet. 

Forsyningsområderne kan ses under ”Kort” og under ”Vandværker”, hvor hvert vandværk har sit eget kapitel. 

Supplerende vandforsyning 
I tilfælde, hvor en ejendom allerede er, eller bliver, tilsluttet et alment vandværk, vil indvinding fra egen brønd eller boring blive betragtet som supplerende vandforsyning, dog ikke markvanding. 

Anvendelse af supplerende vandforsyning til erhvervsmæssigt dyrehold eller lignende, hvor der er brug for en større vandmængde, må kun ske efter tilladelse fra Svendborg Kommune. For at sikre en fortsat udbygning af de almene vandværker giver Svendborg Kommune ikke tilladelse til supplerende vandforsyning på en almindelig privat ejendom, hvor der ikke er et erhvervsmæssig behov for vand. Det skal dog være muligt for ejendomme med erhverv at få tilsluttet husstanden og samtidigt have mulighed for at blive nødforsynet på den erhvervsmæssige del af vandværket. I sidstnævnte tilfælde skal tilslutningen ske via en installation med luftgab eller der fysisk skal flyttes et ledningsstykke. De enkelte vandværker kan bestemme andet, men det vil være ejer af den enkelte ejendom, der er erstatningsansvarlig, hvis vandværkets vandledning bliver forurenet med vand fra et privat vandforsyningsanlæg.  

I henhold til Natur- og Miljøklagenævnets tidligere kendelser bør, der gives dispensation til anlæg, der har særlig betydning for erhvervsvirksomheder herunder landbrug, til anvendelse af vand af ringere kvalitet til produktionsformål. Undtagelser kan ske i særlige tilfælde, hvis det er til gavn for grundvandsressourcen, og en konkret vurdering viser, at det ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne herunder andre indvindinger.