Bæredygtig udvikling og FN’s Verdensmål

Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 indeholder en hel række indsatser for, hvad borgere, virksomheder, institutioner, hver især og i fællesskab kan gøre for at bidrage til at nå kommunens mål om klimaneutralitet og robusthed. Målet er, at Svendborg Kommune er klimaneutral og klimarobust senest i 2050.  

Klimaneutralitet og robusthed er vigtigt i forhold til produktionen af drikkevand. Vandværkerne skal i deres hverdag arbejde på at energioptimere, f.eks. ved at investere i vedvarende energikilder, såsom solcelleanlæg. Robusthed opstår, når det enkelte vandværk er klimasikret og vandindvindingen foregår bæredygtigt, så den fremtidige drikkevandsressource ikke påvirkes negativt.  

Svendborg Kommune har to indsatser i Klimahandleplan 2022,  som er specifikt målrettet sikringen af drikkevandet. Den ene indsats skal sikre imod oversvømmelse af drikkevandsboringer og den efterfølgende risiko for forurening og forsyningsnedbrud. Den anden indsats skal medvirke til, at der er tilstrækkeligt drikkevand i tørre perioder. Disse understøttes af den tværgående indsats om sikring af det nødvendige beredskab.  

Indsatserne: 
Indsats R5: Sikring af drikkevand, samt håndtering af terrænnært grundvand, vedrører oversvømmelse, som følge af unormalt højt grundvand og oversvømmelse som følge af voldsom regn. Indsatsen er i første omgang at klarlægge, om der er installationer, altså brønde, boringer, vandværker mv., der ligger i områder, hvor udfordringer med overfladevand kan forekomme. Arbejdet skal udføres i perioden 2023-2026. Der vil undervejs være dialog med både private vandindvindere og vandværker der har udsatte installationer, med henblik på at sikre aktiverne og derved forsyningssikkerheden.  

Indsats R17: Sikring af tilstrækkelig forsyning af rent drikkevand, vedrører tørke. Et ændret klima, som følge af den globale opvarmning, kan også medføre, at der opstår længerevarende tørkeperioder. Det kan påvirke vores tilgængelige vandressourcer negativt. Derfor opstartes en mere konsekvent overvågning af grundvandsstanden i de almene vandforsyningsboringer i 2023-2024. Overvågningen kræver som udgangspunkt ikke yderligere pejlinger fra vandværkerne end de obligatoriske 4 årlige pejlinger. Hvis der i perioden 2024-2050 bliver observeret et vigende grundvandsspejl, vil kommunen gå i dialog med det enkelte vandværk om at sprede indvindingen yderligere. Der kan også indføres vandsparekampagner indenfor forsyningsområdet, og arbejdes på, at større forbrugere etablerer deres egne vandforsyningsanlæg m.m.  

De ovenstående indsatser understøttes af den tværgående indsats T2: Sikring af det nødvendige beredskab. Det er vigtigt, at kommunens beredskab altid er opdateret og forberedt, hvis nye kritiske situationer kan opstå som følge af klimaforandringerne. I forhold til vandforsyningsområdet er det vigtigt, at både den overordnede beredskabsplan og de specifikke beredskabsplaner for almene vandforsyninger, er opdaterede. 

FN’s Verdensmål 
FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er indtænkt i vandforsyningsplanen. Vi har alle et ansvar for at bruge vores fælles ressourcer på en forsvarlig måde og arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling i tæt samarbejde med vores omverden.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og yderligere 169 delmål, som er universelle og vedrører os alle. I denne plan er fire af målene indarbejdet, velvidende at der, i forhold til mange steder i verden, er meget gode forhold i Danmark. 

I denne plan er mål nr. 3. Sundhed og trivsel og nr. 6: Sikker adgang til og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle, de vigtigste. Den almene vandforsyning er i Svendborg Kommune veludbygget og stabil, men alligevel er der flere store udfordringer, som skal håndteres i de kommende år. Ressourcen af rent grundvand er mange steder udfordret af pesticider, men også PFAS. I Svendborg Kommune har flere vandværker lukket vandforsyningsboringer. Det har især været pga. høje koncentrationer af nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid, DMS, fra svampemidler som tolylfluanid. Derudover er der udtaget boringer pga. et for højt indhold af bentazon og PFAS.  

Vandforsyningsplan 2023-2035 sætter derfor fokus på at sikre forbrugernes adgang til drikkevand, der som minimum, overholder grænseværdierne for drikkevand. Det er pålagt vandværkerne, at forbrugerne får den bedst mulige vandkvalitet, som det fremgår af drikkevandsbekendtgørelsens formålsparagraffer. Arbejdet med at sikre den bedst mulige vandkvalitet sker ved tilsyn og dialog med vandværkerne.  

Et andet vigtigt aspekt er, at grundvandsressourcen skal forvaltes bæredygtigt, hvilket også er et krav i vandforsyningsloven og er udspecificeret i vandområdeplanerne som bygger på EU-lovgivning. Det er en af målsætningerne at sikre, at vandindvindingen sker med mindst mulig påvirkning af naturen, samt at der ikke indvindes mere vand end nødvendigt. Dermed berøres også mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion samt mål 15: Livet på land.