Afløbssystemet i tal

Der transporteres i gennemsnit ca. 8 mio m3 regn- og spildevand om året gennem ca. 1.000 km afløbssystem. I 2020 transporteres spildevandet gennem spildevandssystemet via 163 pumpestationer og 289 minipumpestationer til 6 renseanlæg. Regnvand opsamles i 90 bassiner så længe der er kapacitet. Hvis der ikke længere er kapacitet i regn- og spildevandsbassiner, ledes regnvandet via 188 overløb til recipient.

Vand og Affald vedligeholder en fornyelsesplan for afløbssystemet.

Status på afløbssystemet

I forrige spildevandsplan for 2013-2024 er der pga. vedligehold af afløbssystemet i nogle områder forberedt til afkobling af overfladevand ved en to-strenget løsning. Disse områder vil blive gennemgået under afsnittet "Ejendomme forberedt til separat kloak" i afsnittet "Afløbssystem".

I forbindelse med spildevandsrensning i åben land blev de vandløb, som var udpeget i Vandplan 1, og hvor der endnu ikke var påbegyndt forbedret spildevandsrensning, undersøgt. Derfor blev flere kloakprojekter ikke gennemført, da de nye undersøgelser viste, at vandløbene havde opnået målopfyldelse.

Ejendommene, som nu ikke har krav om at koble spildevandet til afløbssystemet, ligger i oplandet til:

 • Afløb fra Højes Ris
 • Bredmoserenden
 • Engelsbækken øvre og nedre løb
 • Gudbjerg Skov
 • Hammesbro Bæk øvre løb
 • Hundstrup Å nedre og mellem løb
 • Kobberbækken
 • Kogtved bække
 • Lærredsåen
 • Lillebæk
 • Lundeborg Bæk nedre løb
 • Nyskov vandløb
 • Skovsbo Strand
 • Stokkebækken nedre og mellem løb
 • Strammelse vandløb
 • Tange Å mellem løb

Ved Smørmosen på Thurø er der et område, hvor overfladevand skal afskæres fra et eksisterende privat ledningsnet. Denne opgave videreføres til Spildevandsplan 2020-2031.

 

Regnvandsbetingede udløb (RBU)

Fra Vandplan 1 og Vandområdeplanen har der været krav om indsats på 24 regnvandsbetingede udløb.

Der er i perioden for Spildevandsplan 2013-2024 udført tiltag på 8 udløb, 3 er nedlagt og 5 opfyldte kravene fra Vandplan 1.

Der planlægges i denne spildevandsplan for de resterende 8 regnvandsbetingede udløb, se mere herom i Nye kloak projekter under afsnittet "Afløbssystem".

 

Kloakledninger, som ikke tidligere har været optaget i spildevandsplanen

Enkelte ledninger kan være klassificeret forkert, og i givet fald, rettes dette løbende i takt med kendskabet til ledningers aktuelle status.

I dette afsnit vil ledninger, som er vurderet til at være spildevandsledninger, blive beskrevet. Ligeledes vil det blive beskrevet, hvis en ledning, som tidligere var optaget i spildevandsplanen som en kloakledning, skifter status til f.eks. et privat vandløb eller et vejteknisk anlæg.

Ved fremtidige afgørelser af denne karakter, vil ændringen blive indført i spildevandsplanen med tillæg.

 

Fjællebrovejen/Frederiksbergvej

Der blev i 1990'erne spildevandskloakeret i den tidligere Egebjerg Kommune, i denne forbindelse skulle lodsejerne på Fjællebrovejen og Frederiksbergvej benytte det eksisterende kloakanlæg til fortsat at aflede overfladevand.

Højesteret har den 31. oktober 2007 afsagt en dom om, at anlægget er offentligt og dermed skal det optages i spildevandsplanen som et vandløb eller som et spildevandsteknisk anlæg.

Ledningen har med denne spildevandsplan ændret status til en regnvandsledning.

Ledningen er angivet på kortbilaget.