Metoder til afkobling af overfladevand

Afkobling af overfladevand fra fælleskloaksystemet skal som udgangspunkt ske, når der alligevel skal ske en kloakfornyelse af Vand og Affalds eller private ledninger, f.eks. ved vedligeholdelse af ledninger eller ved etablering af klimatiltag. Endvidere skal afkobling af regnvand tillige foretages for at mindske regnvandsbetingede overløb fra kloaksystemet.

Løsninger til afkobling af regnvand fra fælleskloaksystemet skal vurderes af Svendborg Kommune i samarbejde med Vand og Affald.

Løsninger skal vælges ud fra, hvad der er det mest hensigtsmæssige for et givent område under hensyntagen til det lokale oplands beskaffenhed og topografi, som giver den bedste samfundsværdi, blandt følgende metoder:

 1. Overfladeløsninger som eks. pilotprojektet i Kogtved og Tankefuld.
 2. Kombinerede løsninger – med både rør- og overfladeløsninger.
 3. Rørløsninger – f.eks. med to afløbsledninger ind til hver ejendom.

Uanset hvilken løsning der vælges, kan lodsejere i områder, hvor der i dag er fælleskloakeret, før og i forbindelse med afkoblingsprojekterne frivilligt vælge at afkoble regnvand med en privat løsning til Lokal Afledning af Regnvand (LAR).

Ved et givent afkoblingsprojekt, vil lodsejerne få en frist til at beslutte hvorvidt de ønsker at tilkoble regnvandet fra private ejendomme til Vand og Affalds nye regnvandssystem eller -ledning, eller hvorvidt lodsejerne ønsker at etablere egne LAR-anlæg. Der skal indgås en bindende aftale om at en ejendom udgår af kloakforsyningen for overfladevand.

Etableringen af private LAR-anlæg vil dermed skulle ske til en frist svarende til samme frist for lodsejere, der skal omkoble til Vand og Affalds nye regnvandssystem eller -ledning.

Lodsejere, der frivilligt ønsker at etablere egne LAR-anlæg, henvises til Vand og Affald i forhold til ansøgning om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Grundet de potentielt store økonomiske konsekvenser, det kan have for Vand og Affald, og dermed for taksterne, kan helt eller delvist udtrådte ejendomme kun genindtræde i spildevandsforsyningen for overfladevand når Kommunalbestyrelsen har vedtaget dette via et tillæg til spildevandsplanen. Dette kan betyde at det bliver stillet krav til f.eks. forsinkelse af overfladevandet inden afledning til afløbssystemet.

Afkobling på overflade, hvor LAR er muligt

I de områder, hvor overfladeløsninger er mulige, er der følgende proces:

 • Vand og Affald indleder dialog med de berørte lodsejere om, hvor mange der ønsker at etablere egne LAR-anlæg.
 • Under forudsætning af, at tilslutningen til private LAR-løsninger viser, at det er teknisk og økonomisk ansvarligt for Vand og Affald at lave en samlet løsning, sættes en dato for interesserede grundejeres bindende tilslutning til egne LAR-løsninger i området.
 • Lodsejere, der ikke vil eller ikke har mulighed for at etablere egne LAR-anlæg, vil modtage påbud om at levere regnvandet på overfladen i en rende, der skal lede til skel, hvorfra det håndteres i Vand og Affalds LAR/overfladesystem.

Afkobling via en kombination af overflade- og rørsystemer.

I forbindelse med afkobling af regnvand vil der i mange tilfælde blive tale om kombinations muligheder mellem overfladeløsninger og rørløsninger afhængigt at et oplands beskaffenhed og topografi.

I de områder, hvor der skal etableres en kombinationsløsning med afkobling på overfalden såvel om i rørsystemer, er der følgende proces:

 • I de områder, hvor Vand og Affald kan etablere en overfaldeløsning, indleder Vand og Affald dialog med de berørte lodsejere om, hvor mange der ønsker at etablere egne LAR-anlæg.
 • Under forudsætning af, at tilslutningen til private LAR-løsninger viser, at det er teknisk og økonomisk ansvarligt for Vand og Affald at lave en samlet løsning, sættes en dato for interesserede grundejeres bindende tilslutning til egne LAR-løsninger i området.
 • Lodsejere, der ikke vil eller ikke har mulighed for at etablere egne LAR-anlæg, vil enten
  • Modtage påbud om at levere regnvandet på overfladen i en rende, der skal lede til skel, hvorfra det håndteres i Vand og Affalds kombinerede overflade- og rørsystem.
  • Modtage påbud om at levere regnvandet i rørsystem, der skal lede til skel, hvorfra det håndteres i Vand og Affalds kombinerede overflade- og rørsystem.

Afkobling i rørsystemer, hvor LAR ikke er muligt

Der vil være områder i Svendborg Kommune, hvor det er meget vanskeligt at lave overfladeløsninger. Dette skyldes dels høj grundvandsstand, men i høj grad også, at der ikke er plads i området til forsyningsdrevne LAR-anlæg, og at områderne er præget af impermeable jordarter som moræneler.

I disse områder vil Vand og Affald være nødt til at lave en afkobling af regnvand i mere traditionelle rørløsninger.

I kommende områder, hvor afkobling af regnvand skal ske i separate rørsystemer, er der følgende proces:

 • I de områder, hvor Vand og Affald vil etablere separate rørsystemer, indleder Vand og Affald dialog med de berørte lodsejere om, hvor mange der ønsker at etablere egne LAR-anlæg.
 • Under forudsætning af, at tilslutningen til private LAR-løsninger viser, at det er teknisk og økonomisk ansvarligt for Vand og Affald at lave en samlet løsning, sættes en dato for interesserede grundejeres bindende tilslutning til egne LAR-løsninger i området.
 • Lodsejere, der ikke vil eller ikke har mulighed for at etablere egne LAR-anlæg, vil modtage påbud om at levere regnvandet i rørsystem, der skal lede til skel, hvorfra det håndteres i Vand og Affalds regnvandsledning.