Bøsøre Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Bøsøre Vandværk er oprindeligt fra 1975. Værket blev renoveret i 2005/2006 og fremtræder i fin stand.

Det er indrettet efter nutidig standard med et trykfilter. Rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Der er fire boringer tilknyttet værket, som alle er afsluttet i tørbrønde. Tørbrøndene er vedligeholdte. To af boringerne er etableret ved vandværksbygningen, og tørbrøndene kan ses på fotoet til højre. De resterende to boringer ligger henholdsvis omkring 320 m og 1 km nord for vandværket. 

Anlægsid

81385

Adresse

Stentoften 45, 5874 Hesselager

Hjemmeside

www.bøsørevand.dk

Antal forbrugere i 2022

351

Parcelhuse 

Sommerhuse 

Landbrug 

84 

235 

18 

Industri 

Campingpladser 

Andet 

3 

7 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

41.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

35.913 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

45 

Filterkapacitet (m3/time)  

70 

Leveringskapacitet (m3/time)  

55 

Rentvandsbeholder (m3 

100 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

7,3 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

6,7 

Beholderevne (forhold)  

1,9 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Vandværket har ikke nødforbindelse til andre vandværker. 

Bøsøre Vandværks boringer betragtes som én kildeplads. Den nyeste boring er den nordligste af de fire med DGU nr.: 156.439. Den er anlagt i 2009 for at øge forsyningssikkerheden. 

Selvom vandindvindingen er godt spredt, er der udfordringer med DPC i de tre sydligste boringer, og nitrat i de to boringer ved vandværket. Derudover er den nordligste boring også i risiko for at blive forurenet, da der en kortlagt grund, som er forurenet med pesticider ca. 740 m ud i indvindingsoplandet. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil til let stigende, hvilket passer fint sammen med en faldende indvinding siden 2010. Kun den nordligste boring, har et let faldende vandspejl.  

Bøsøre Vandværk er kategoriseret som et ’C’ vandværk, selvom vandværket er veldrevet og overholder grænseværdierne for pesticiderne. Det skyldes, at vandværket ikke har efterkommet forrige plans bestemmelser om, at Bøsøre Vandværk skulle etablere en nødforsyning til et nabovandværk. Derudover er arbejdet på at indgå aftale om beskyttelse af vandværkets sårbare BNBO’er ikke startet.    

Bøsøre Vandværk bør i planperioden øge forsyningssikkerheden ved at etablere nødforbindelse til et nabovandværk. På baggrund af den pesticidforurenede grund ca. 740 m ud i indvindingsoplandet til boring DGU nr.: 156.439, kan endnu en boring overvejes. 
 
Vandværket skal arbejde for, at der indgås aftale om beskyttelse indenfor de sårbare BNBO’er.