Velkommen til Søndre Havn

Høringen er afsluttet d. 31. august 2023. Siden er fortsat åben og alt materiale kan tilgås.

Søndre Havn er første del af en samlet stormflodsbeskyttelse

Områderne i den sydlige del af havnen lavtliggende og derfor i særlig høj risiko for oversvømmelse ved højvandshændelser. Det drejer sig om relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade, Mudderhullet og Gasværkskajen, der var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017, 2019 og i 2022.

Projektet for Den Søndre Havn er første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Højvandsbeskyttelsen er en kombination af moler og en sluseport over vandet samt højvandsmure og porte på land. Projektet for Søndre Havn har til formål at forebygge fremtidige oversvømmelser fra havet samtidig med, at højvandsbeskyttelsen kan anvendes som en længe ønsket, offentlig stiforbindelse hen over vandet mellem Havnepladsen og Gasværkskajen. Du kan læse mere om projektet her.

Projektet forventes realiseret i 2025-26. Sommeren 2023 sendes projekt og forslag til bidragsfordelingsmodeller i høring. Læs mere her.

Hvem skal betale for stormflodsbeskyttelsen?

Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse med en fælles løsning. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om grundejerne skal pålægges bidrag.

Svendborg Kommune har opstillet mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som kan drøftes med de berørte borgere og virksomheder. Modellerne vil efter høringen blive bearbejdet og drøftet igen med borgere og politikere inden der træffes endelig politisk beslutning om dette. Det konkret og detaljerede projekt og endelig valg af bidragsfordeling vil komme i høring hos berørte ejendomsejere inden projektet realiseres og bidragsfordelingen træder i kraft. Læs mere om bidragsfordelingen og oplæg til modeller her.

Videoer:

Se video der fortæller om selve projektet her.

Se video der fortæller om mulige bidragsfordelingsmodeller her.