Anden håndtering af spildevand

Om udsprøjtning og direkte tilslutning til et forsyningsejet renseanlæg, samt nedsivningsområder:

Svendborg Kom­mune har i spildevandsplanen ikke udlagt føl­gende:

 • Områder til udsprøjtning.
  • Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til udsprøjtning, f.eks af spildevand hos en landmand, hvor spildevandet ikke har gødningsmæssig værdi.
  • Det forudsætter, at der ikke er en spildevandsledning i nærheden, og at udsprøjtningen kan foregå uden miljø- og sundhedsmæssige gener.
 • Områder, hvor der kan gives tilladelse til direkte tilslutning til et forsyningsejet renseanlæg:
  • Svendborg Kommune åbner ikke mulighed for, at borgere eller virksomheder kan lede spildevand via private ledninger direkte til et af Vand og Affalds renseanlæg.
 • Områder uden for kloakopland, hvor forbedret spildevandsrensning skal ske ved afledning til nedsivningsanlæg.
  • Der er ikke udpeget sådanne nedsivningsområder i Svendborg Kommune, pga. den meget komplekse geologi.
  • Selvom der ikke udlægges områder til nedsivning af spildevand, kan en eller flere ejendomme efter en konkret og individuel vurdering, få tilladelse til etablere et nedsivningsanlæg.

Om spildevand fra mobile enheder:

 1. Spildevand fra busser, campere mm. skal tømmes på dertil indrettede lokaliteter, f.eks. på campingpladser og på tømmestationen på Ryttervej 70 i Svendborg.
 2. Spildevand fra lystbåde skal tømmes på dertil etablerede stationer. Tømmestationer til holdingtanke og udslags-kummer findes på Svendborg Havn. En tømmestation til holdingtanke findes i Rantzausminde, Lundeborg havn, Svendborg havn og i Den Runde Lystbådehavn i Svendborg by.
 3. Cirkus, Tivoli, markeder/arrangementer og andre midlertidige udledninger skal kontakte Vand og Affald for aftale om afledning og anvisning af tilslutningssteder.

Der kan forekomme situationer, hvor det i kortere perioder ikke kan lade sig gøre at aflevere spildevand ved ovenstående steder.