Velkommen til debatten om fremtiden i Svendborg Kommune

Planstrategi ´19 er Byrådets vision og strategi for, hvordan vi skaber retning og udvikling for hele Svendborg Kommune i de kommende år. Byrådet har valgt at lade Planstrategi ´19 tage udgangspunkt i vores status som Cittaslow-kommune.

Vores vision for Planstrategi ´19 lyder:

I Svendborg skaber vi tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvad enten vi bor, arbejder eller besøger Svendborg.

Vi ønsker at udvikle kommunen med omhu og omtanke i alt hvad vi gør – og med udgangspunkt i Svendborg Kommunes særlige by- og landsbymæssige muligheder, den maritime historie og de landskabelige kvaliteter.

Byrådet har valgt at fokusere på seks temaer:

  • Bosætning og Erhverv
  • Turisme
  • Mobilitet
  • Fællesskaber
  • Bevægelse
  • Bæredygtighed

Vi vil arbejde med temaerne hver for sig og sammen, som en værdikæde, hvor arbejdet med et tema understøtter de andre.

Ved at arbejde målrettet og fokuseret, vil vi understøtte borgernes mulighed for at leve et bæredygtigt og godt liv. Grundlaget er mulighederne for at deltage i fællesskaber, have bevægelse i hverdagen samt god adgang til trafikal og digital infrastruktur. Samtidig skaber vi forudsætningerne for at forbedre vores og kommende generationers livsgrundlag ved øget bosætning, uddannelse, turisme og sund erhvervsudvikling.

Byrådet ønsker således at opnå en langsigtet bæredygtig udvikling, hvor tingene hænger sammen i en helhed. Det er derfor også naturligt for Byrådet at indtænke FN´s verdensmål i Planstrategi ´19. Vi ønsker at bidrage til at løse de globale udfordringer i vores lokale kontekst.

Velkommen til debatten!