Områder med særlige bestemmelser

Tankefuld (lokalplan 609 med tillæg)

 1. Retningslinjer for tag- og overfladevand (regnvand)
  1. Regnvand opdeles i henholdsvis privat og kollektive bortskaffelse.Ved privat bortskaffelse forstås opsamling og videre transport fra en enkelt ejendom (fx parcelhus, andelsboligforening, etageejendom) eller et afgrænset boligområde,
   ejet og drevet af en grundejerforening.
   • Ved kollektive bortskaffelse forstås anlæg som ledninger og bassiner, der samler regnvand fra de enkelte ejendomme, veje og pladser.
   • En stor del af tagfladerne skal være ”grønne”, dvs. beklædes med beplantning. Antal og arealer er fastagt i lokalplanen.
  2. På enkelt ejendomme må der ikke ske nedsivning af regnvand.
  3. Ved kollektive anlæg kan der ske nedsivning efter nærmere undersøgelser af jordbundsforholdene.
  4. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mose, sø og vandhul.
  5. Regnvand fra ejendomme og veje skal ledes via åbne render, som er tætte i bunden, til fælles kollektive afløb.
  6. Gentagelsesperioden for fuld udnyttelse (overløb) af render og rør er minimum 1 år i de private anlæg og 5 år i de kollektive anlæg.
  7. Regnvand fra større veje med en årsdøgntrafik større end 1.000 biler skal renses inden afledning til recipienter.
  8. Regnvand fra mindre veje med en årsdøgntrafik mindre end 1.000 biler og pladser kan afledes uden videre rensning til recipienter via regnvandsbassiner.
  9. Regnvandsbassiner skal dimensioneres efter følgende funktionskrav:
   • Afledningen til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 5 l/s.
   • Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år.
   • Udløb skal være dykket.
  10. Maksimale befæstelsesgrader: Der henvises til Spildevandsplanen
  11. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
 2. Retningslinjer ved anlægsfaser
  1. I anlægsfasen skal oppumpet grundvand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og overfladevand inden udledning til recipienter.
  2. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal Svendborg Kommune kontaktes for en nærmere vurdering.
  3. Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materiale og miljøfremmede stoffer.
 3. Retningslinjer for spildevandssystem
  1. Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.

Hospicet på Skovsbovej
Kravene er minimumskrav ved udledningstilladelser i området. Det kan fx være ved en kommende udbygning:

 1. Retningslinjer for tag- og overfladevand (regnvand)
  1. På enkelt ejendomme må der ikke ske nedsivning af regnvand.
  2. Ved de kollektive anlæg kan der ske nedsivning efter nærmere undersøgelser af jordbundsforholdene.
  3. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mose, sø og vandhul.
  4. Regnvand fra ejendommene og p-pladser bør ledes via åbne render.
  5. Afledning til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 5 l/s.
  6. Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år.
  7. Udløb skal være dykket.
  8. Maksimale befæstigelsesgrader: Der henvises til spildevandsplanen.
  9. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
 2. Retningslinjer ved anlægsfaser
  1. I anlægsfasen skal oppumpet grundvand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og overfladevand inden udledning til recipienter.
  2. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal Svendborg Kommune kontaktes for en nærmere vurdering.
  3. Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materialet og miljøfremmede stoffer.
 3. Retningslinjer for spildevandssystem
  1. Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.

Sydbo i Stenstrup
Kravene er minimumskrav ved udledningstilladelser i området. Det kan f.eks være ved en kommende udbygning:

 1. Retningslinjer for tag- og overfladevand (regnvand)
  1. Tag- og overfladevand skal behandles indenfor planområdet, primært med henblik på nedsivning i området. Evt. efter passage gennem et forsinkelsesbassin.
   • Det forudsættes, at jordens evne til nedsivning dokumenteres i forbindelse med ansøgning om tilladelse
  2. Alternativt kan overfladevandet efter passage gennem et eller flere forsinkelsesbassin(er) afledes til et privat vandløb
  3. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mose, sø og vandhul.
  4. Regnvand fra ejendomme og p-pladser bør ledes via åbne render.
  5. Det første projekt - døgninstitutionen - skal indregne overfladevand fra de planlagte ejendomme i lokalplanen.
  6. Afledning til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 3 l/s.
  7. Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år.
  8. Udløb skal være dykket.
  9. Vand fra P-pladser med mere end 20 pladser skal passere gennem sandfang og olieudskiller, hvis der ikke etableres et regnvandsbassin med dykket udløb.
  10. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.
 2. Retningslinjer ved anlægsfaser
  1. I anlægsfasen skal oppumpet grundvand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og overfladevand inden udledning til recipienter.
  2. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal Svendborg Kommune kontaktes for en nærmere vurdering.
  3. Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materiale og miljøfremmede stoffer.
 3. Retningslinjer for spildevandssystem
  1. Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.

Område ved Brændeskov, Matrikel 13a Lakkendrup By, Gudbjerg.
Der stilles følgende minimumskrav ved udledningstilladelser i området:
1. Tag- og overfladevand skal behandles indenfor planområdet, primært med henblik på nedsivning på området, og som et privat anlæg.
2. Alternativt kan overfladevandet efter passage gennem et regnvandssystem afledes til det nærliggende private drænsystem.
Vandmængden til det private drænsystem vil blive vurderet konkret ved kommende behandling af ansøgning om tilladelse til udledning og medbenyttelse af drænet.
3. Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år.

Der kan forekomme flere områder med særlige bestemmelser, som ikke er beskrevet her. Der henvises til den gældende lokalplan.