Landet Vandværk

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Landet Vandværk er fra 1940'erne.

Værket er ombygget og renoveret i 1994 og fremtræder i rimelig stand.  

Værket har åbne filtre. Rørsystemet er pænt og overskueligt. Der er i en selvstændig bygning installeret et kulfilteranlæg til at fjerne BAM. 

Vandværket indvinder vand fra tre boringer. To er etableret ca. 100 m sydøst for vandværket og den sidste knap 500 m nordøst for vandværket. Alle boringerne er indrettet med en overjordisk råvandsstation, og de er i god stand. 

Anlægsid

82551
Adresse Svendborg Vand A/S Skovballevej 15, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.vandogaffald.dk

Antal forbrugere

 

Er opgjort for hele Svendborg Vands forsyningsområde, men ikke for de enkelte vandværker. 

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

100.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

63.838 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

26 

Filterkapacitet (m3/time)  

15 

Leveringskapacitet (m3/time)  

40 

Rentvandsbeholder (m3 

190 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,4 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,7 

Beholderevne (forhold)  

2,1 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. 

Der er ikke større områder inden for Svendborg Vand A/S’ forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Landet Vandværks ledningsnet har forbindelse til Vindeby Vandforsynings - og Bjerreby Vandværks ledningsnet 

Landet Vandværks tre boringer, betragtes som én kildeplads. Der er tilladelse til kulfiltrering på vandværket pga. et indhold af BAM i grundvandet over grænseværdien. Derudover er der målt et moderat indhold af DMS og et for kommunen højt indhold af TFA. I forbindelse med indvindingstilladelsen blev det vurderet, at vandindvindingen fra boringerne sydøst for vandværket påvirker Lundby Bæk, som ikke overholder sit miljømål. 

Da vandværket forventes afviklet indenfor en kortere årrække, skal der ikke indgås frivillige aftaler indenfor BNBO'erne.

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har ligeledes været stabil fra 1988.   

Landet Vandværk er kategoriseret som et ’D’ vandværk. Vandværket må dermed nedlægges i planperioden og forsyningen overtages af Vindeby Vand. Landet Vandværk er ellers veldrevet, men ønskes afviklet, fordi det ikke er tidssvarende med de åbne filteranlæg og bygningen skal renoveres. Derudover er alle boringer påvirket med BAM, og der er af den grund kulfiltrering tilknyttet vandværket. En afvikling af vandindvindingen ved Landet Vandværk vurderes desuden at være med til at understøtte, at Lundby Bæk kan overholde miljømålet om god økologisk tilstand.   

Landet Vandværks forsyningsområde må overtages af Vindeby Vandforsyning indenfor planperioden. Svendborg Vand skal afvikle vandværket, og boringerne skal sløjfes i henhold til reglerne i boringsbekendtgørelsen. Dog kan boringen med DGU nr.: 164.461 overvejes afsat til jordejer, hvis boringen ønskes brugt til vanding. Det vil kræve en ny vandindvindingstilladelse.