Lunde Ny Vandværk

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Værket fremtræder i god stand, og er indrettet med lukkede trykfiltre. Rørsystemet er pænt og overskueligt. 

Der er tilknyttet to boringer til vandværket. Boringerne ligger omkring 500 m nordvest for vandværket. Boringerne er indrettede med overjordiske råvandsstationer, som er i god stand.  
 
Svendborg Vand har et mobilt nødforsyningsanlæg, som kan tilknyttes værket ved strømsvigt.

 

Anlægsid

81132

Adresse 

Svendborg Vand A/S
Bobjergvej 3B, 5771 Stenstrup

Hjemmeside

www.vandogaffald.dk

Antal forbrugere

Er opgjort for hele Svendborg Vands forsyningsområde, men ikke for de enkelte vandværker. 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

200.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

102.689 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

50 

Filterkapacitet (m3/time)  

15 

Leveringskapacitet (m3/time)  

40 

Rentvandsbeholder (m3 

190 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,4 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,7 

Beholderevne (forhold)  

2,1 

Det beregnede forholdstal for forsynings- og leveringsevne er fint. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. Den store beholder vil dog være en fordel for lokalbefolkningen ved et længere strømudfald. 

Der er ikke større områder inden for Svendborg Vand A/S’ forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Lunde Ny Vandværks ledningsnet er koblet sammen med ledningsnettet omkring Svendborg By. Forbrugerne kan således forsynes fra Svendborg Vand A/S’ andre værker. 

Lunde Ny Vandværk modtager råvand fra en kildeplads med to boringer. Der er et indhold af DMS i grundvandet, men det ligger under grænseværdien for drikkevand. Der er et stigende indhold af nitrat i grundvandet, som kan tale for etablering af en beskyttelse af grundvandet.    

Der er indgået aftale med jordejer om beskyttelse af BNBO'erne tilknyttet Lunde Ny Vandværk både mod pesticider såvel som nitrat.

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Siden 1992 har vandstanden i magasinet dog været let stigende, dette hænger givetvis sammen med den faldende indvindingsmængde der ses siden 1992.   

Lunde Ny Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet, og der er indgået aftaler om beskyttelse indenfor BNBO’erne. 

Lunde Ny Vandværks boringer indvinder fra samme magasin med en afstand på kun 140 m, og den vestligste er etableret lige nedstrøms den anden boring. Det anbefales derfor, at Svendborg Vand søger om tilladelse til at etablere endnu boring i god afstand fra de to nuværende.  
 
Lunde Ny Vandværks boringer skal have etableret mulighed for tilkobling af lokale nødstrømsanlæg, så hele værket vil kunne fungere ved strømsvigt. 

Indenfor planperioden bør Svendborg Vand, Vester Skerninge Vandværk og Gudbjerg Vandværk have set på mulighederne for en nødforsyning mellem vandværkerne. Det kan også give god mening at se på muligheder for forbindelser til vandværker som Midtfyns Vandforsyning og Kværndrup Vandværk.