Økonomi

Den samlede økonomi for renovationsområdet i kommunen består af omkostninger til drift af affaldsordninger, og til administrative omkostninger til planlægning, rådgivning og vejledning, herunder til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen indeholder. Derudover vil der i de kommende år indgå en udgift i form af afskrivninger fra implementeringen af de nye affaldsordninger, Svendborg Uden Affald.

Omkostningerne forbundet med husholdningsaffald finansieres igennem en todelt gebyrstruktur, bestående af hhv. Restaffaldsgebyret og Boligbidraget.
Restaffaldsgebyret dækker omkostninger forbundet med tømning af energispanden (rest- og madaffald), mens Boligbidraget dækker tømning af Ressourcespanden, Genbrugsbilen, Røde kasser samt borgeres benyttelse af genbrugspladsen.

Omkostninger forbundet med erhvervsaffald består af erhvervets adgang til genbrugspladserne samt medlemsskab i MOTAS.
Erhvervets adgang til genbrugspladserne finansieres gennem en takst der betales pr. besøg, samt en særskilt takst for aflevering af farligt affald som afregnes pr. kg. Begge takster reguleres en gang årligt.
Medlemsskab i MOTAS reguleres og betales en gang årligt.

Affaldsområdet skal hvile økonomisk i sig selv set over en årrække og ud fra dette princip fastsættes alle takster og administrationsbidrag. Det betyder, at de penge, der kommer ind via gebyr, kun må bruges på affaldsområdet.

Svendborg Kommune opkrævede i 2021 ca. 72 mio. kr. i gebyr hos borgere og erhverv til drift af affaldsområdet.

Fordelingen af omkostningerne ses i nedenstående diagram:

Opkrævningen for Erhvervets brug af genbrugspladserne indgår i "Genbrugsstation" og udgør 6 mio. kr. svarende til 8 % af de samlede omkostninger.

Svendborg Kommune betalte desuden 83.162 kr. i administrationsgebyr til MOTAS i 2022, svarende til 0,1 % af de samlede omkostninger.

 

Planens økonomiske konsekvenser

Planens aktiviteter forventes ikke at medføre yderligere henteordninger eller andre betydelige investeringer. Planen forventes derfor ikke at medføre væsentlige påvirkninger på gebyrstørrelser eller budgetter.

Budgettet for affaldshåndtering i Svendborg Kommune de første 6 år af planperioden ses i nedenstående tabel:

i 1000 kr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Omsætning            
Restaffald 24.770 24.453 24.188 24.188 23.925 23.925
Boligbidrag 51.514 50.074 50.074 50.074 50.074 50.074
Erhvervsordninger 600 600 600 600 600 600
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger 400 400 400 400 400 400
Omsætning i alt 77.284 75.527 75.262 75.262 74.999 74.999
Produktionsomkostninger            
Tømning af restaffaldsbeholdere -20.645 -20.458 -20.272 -20.088 -19.907 -19.727
Tømning af ressourcebeholdere -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150 -5.150
Genbrugsstationer -33.120 -33.120 -33.120 -33.120 -33.120 -33.120
Genbrugsbilen -8.545 -8.545 -8.545 -8.545 -8.545 -8.545
Afskrivninger -5.310 -5.310 -5.310 -5.310 -5.310 -5.310
Produktionsomkostninger i alt -72.770 -72.583 -72.397 -72.213 -72.032 -71.852
Resultat af primær drift 4.514 2.945 2.865 3.049 2.967 3.147
Administrationsomkostninger -3.420 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380 -3.380
Afskrivninger administration -450 -450 -450 -450 -450 -450
Finansielle poster -900 -842 -786 -678 -620 -562
Årets resultat før skat og regulering -256 -1.728 -1.751 -1.459 -1.483 -1.245

 

De forventede investeringer i planperiodens første 6 år kan ses i nedenstående tabel:

i 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025 2026 2027
Grunde og bygninger 0 0 0 0 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 700 500 500 500 500 500
SUA - fortsættelse (projektudvikl.)  2.000 2.000 0 0 0 0
Investeringer i alt  2.700 2.500 500 500 500 500