Mål og retningslinjer

Svendborg Kommune har til opgave at sikre, at forbrugerne til hver en tid har adgang til godt drikkevand, og der er vand nok til at dække behovet både nu og i fremtiden. Forsyningssikkerheden skal også være høj, hvilket bl.a. betyder, at der som udgangspunkt skal være vand i hanerne ved strømudfald, og hvis vi i fremtiden bliver ramt af store klimaændringer.   

Almene vandforsyninger, vandværker 
Vandværkerne er defineret som vandforsyningsanlæg, der leverer vand til mere end 9 ejendomme. I Svendborg Kommune er der dog ingen små vandværker. Alle vandværkerne leverer drikkevand til mange husstande indenfor et større område. Det er derfor vigtigt, at vandværkerne løbende vedligeholder og udbygger både ledningsnet, vandforsynings- og vandbehandlingsanlæg, så hele vandforsyningens produktionsapparat fungerer optimalt. Det indebærer, at vandværkerne har et passende antal boringer, med god indbyrdes afstand, som kan levere tilstrækkeligt rent grundvand. I forhold til robusthed og forsyningssikkerhed er det desuden vigtigt, at vandværkerne er ringforbundne, så der kan nødforsynes, f.eks. i forbindelse med forurening. 

Der er vandværker, som har en større kapacitet end de øvrige vandværker. Disse større vandværker, kaldes A-vandværker. Disse vandværker forventes at kunne forsyne de mindre vandværker i området. Det gælder både ved nødforsyning og i de tilfælde, hvor et mindre vandværk nedlægges. 

Mellemstore vandværker, som ikke har udfordringer med vandkvaliteten, eller har iværksat foranstaltninger til at udbedre eventuelle problemstillinger, benævnes B-vandværker.  

Den sidste gruppe er mellemstore vandværker, der har problemer med vandkvaliteten, men som ikke har iværksat tilstrækkelige foranstaltninger til at løse disse udfordringer. Disse vandværker benævnes C-vandværker. Hvis disse vandværker ikke kan levere vand af drikkevandskvalitet, skal de forsynes fra et nabovandværk. De har derefter mulighed for at forbedre vandkvaliteten f.eks. ved at etablere nye boringer. Alternativ kan de fortsætte som distributionsvandværk eller lade sig sammenlægge med et andet vandværk. Der er fire vandværker i kommunen som denne plan giver mulighed for nedlægges. De benævnes D-vandværker.  

Ikke-almene vandforsyninger 
I Svendborg Kommune findes der, foruden vandværkerne, mange ikke-almene vandforsyninger, af varierende størrelser. Hovedparten af disse er små private vandforsyningsanlæg, altså private brønde og boringer, som forsyner én husstand med drikkevand – disse kaldes enkeltindvindere. Ikke-almene vandindvindere omfatter alle, der forsyner fra 1 til 9 ejendomme. Forsynes mere end 9 ejendomme er der tale om en almen vandforsyning, som vi i denne plan blot kalder et vandværk. Nogle vandindvindinger til husdyrbrug, planteavl, markvanding og råstofindvindere, leverer ikke vand til drikkevandsbrug. Disse kaldes under et for erhvervsindvindere, og har i nogle tilfælde en indvinding, der er på størrelse med et vandværks. 

De ikke-almene vandforsyninger er således en meget forskelligartet gruppe, som der gælder forskellige regler for. Der er indsat retningslinjer, der retter sig specifikt til flere af grupperne af ikke-almene vandforsyningsanlæg.     

For hele vandforsyningsområdet gælder det, at indvindingen af vand fortsat skal være decentral. Det vil sige, at vandindvindingen i kommunen skal ske spredt. Derved minskes sandsynligheden for, at der ske store lokale påvirkninger på naturen, vi styrker robustheden i forhold til fremtidige tørkeperioder og mindske sårbarheden overfor forurening af enkelte boringer.

Sammenlægninger af vandværker kan udfordre den decentral vandindvinding, men nedlæggelsen af tre mindre vandværker i denne plan, vurderes dog ikke at udgøre et væsentligt problem. Kommune ønsker at være på forkant i denne udvikling og åbner med denne plan op for, at større vandforbrugere på sigt, kan få tilladelse til at etablere en boring, frem for at blive forsynet af et vandværk. Dette vil dog altid ske med respekt for vandværkernes interesser - Se retningslinje 16.

Der vil i forbindelse med tilladelser til nye boringer og indvindingstilladelser være stort fokus på, at vandindvindingen ikke medfører en væsentlig og uhensigtsmæssig påvirkning af grundvandsressourcen, vandløb, søer og anden våd natur. 

I det daglige arbejde har Svendborg Kommune fokus på at øge og styrke samarbejdet med - og mellem vandværkerne. Herunder at understøtte Vandrådets arbejde.  

Mål i Svendborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-35 

Et mål er den overordnede retning for udviklingen, som der arbejdes mod. Svendborg Kommune har videreført de tre overordnede mål fra forrige vandforsyningsplan, da de stadig er dækkende:

  • God drikkevandskvalitet 
  • Tilstrækkelig vandforsyning 
  • Sikker forsyning 

Til hver målsætning er der udarbejdet retningslinjer, der skal underbygge, at arbejdet med vandforsyningsområdet bevæger sig i den fastsatte retning.  

Planens retningslinjer er styrende for Svendborg Kommunes myndighedsudøvelse overfor både vandværkerne, de ikke-almene vandforsyninger og erhvervsindvinderne.