Proces

Høringen er afsluttet d. 31. august 2023. Siden er fortsat åben og alt materiale kan tilgås.

Kommunalbestyrelsen traf i februar 2023 en principiel beslutning om at igangsætte projektet med stormflodsbeskyttelse og gangforbindelse for Søndre Havn hurtigst muligt. 

Proces for realisering

Projektet skal igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og herunder igennem diverse høringsperioder. En vigtig del af denne proces bliver en grundig borgerinddragelse, der starter nu med henblik på, at alle berørte naboer og resten af kommunens borgere får mulighed for at høre om og komme med forslag til projektet. Når der ligger et konkret og detaljeret projekt og et forslag til bidragsfordeling skal det sendes i høring hos alle, som kan blive pålagt bidrags­pligt, ejere af naboejendomme og in­teressenter.

Selve anlægsfasen forventes at være i slutningen af 2025-26.

Aktuelt projektstatus

Der er indhentet udtalelse fra Kystdirektoratet dateret d.19/4 2023. Heri bakker Kystdirektoratet op om projektet og udpeger fokusområder for videre bearbejdning. Du kan læse udtalelsen fra Kystdirektoratet her.

Der har d. 24/5 været afholdt en havnevandring om Søndre Havn som del af en større temadag om den fremtidige havneudvikling. Der er etableret en prøveopstilling af en del af højvandsmuren med plantekumme og siddemuligheder på Gasværkskajen. Denne indeholder også skiltning med information om projektet. Der er afsat klistermærker med højdeangivelse af den fremtidige beskyttelse i hele projektområdet. Endelig er projektet beskrevet på kommunens hjemmeside www.fremtidenshavn.dk  

Disse aktiviteter er lavet med henblik på at give borgere og grundejere viden om projektet, gøre projektet mere håndgribeligt og invitere til dialog om projektet.

Efter borgermødet er næste skridt i processen, at Kommunalbestyrelsen skal beslutte om sagen skal fremmes. Herunder om der skal arbejdes videre med bidragsfordeling, som en del af finansieringen af projektet. En beslutning om at fremme projektet er ikke en endelig afgørelse, men en afgørelse om, at processen skal gå ind i næste fase. Denne afgø­relse kan ikke påklages. Hvis der træf­fes beslutning om at fremme projektet, underrettes de ejere af fast ejendom, som vil opnå beskyttelse eller anden fordel ved projektet.