Tved Vandværk, andelsselskab

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Tved Vandværk er stiftet i 1934, og blev udvidet i 1970. Senest i 1984 blev rentvandstanken på 250 m3 bygget.

Værket fremtræder i fin stand. Værket er indrettet efter stort set nutidig standard. Der er to parallelle filtre, der hver består af et lukket trykfilter (forfilter) og et åbent filter (efterfilter). Rørsystemet er pænt vedligeholdt. 

Værket har to boringer på vandværkets grund. Den ene boring er indrettet med tørbrønd. På sigt kan der være fordele ved at indrette en overjordisk råvandsstation. Den anden boring findes inde i vandværksbygningen. Begge er i fin stand. 

Anlægsid

82556

Adresse

Tved Kirkevej 17, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.tvedvand.dk

Antal forbrugere

929

Parcelhuse 

Etageboliger 

Landhuse 

Kolonihaver 

873 

1 

11 

1 

Landbrug  

Gartnerier  

Industri 

Skoler 

13 

2 

26 

2 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

113.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

91.426 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

50 

Filterkapacitet (m3/time)  

50 

Leveringskapacitet (m3/time)  

100 

Rentvandsbeholder (m3 

450 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,2 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

4,8 

Beholderevne (forhold)  

3,4 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. 

Der er ikke større områder inden for Tved Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.

Vandværket har nødforbindelse til Svendborg Vand A/S

Tved Vandværk har kun de to boringer på vandværksgrunden. Der er udfordringer med overholdelse af grænseværdien for DMS. 

Vandværkets boringer ligger indenfor byområde, og det er derfor vurderet, at der ikke skal foretages nogle beskyttende foranstaltninger indenfor BNBO. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har været faldende siden 1988. 

Tved Vandværk er kategoriseret som et ’C’ vandværk. Vandværket er veldrevet, men grænseværdien for DMS har været overskredet. Den er for nuværende overholdt.

Tved Vandværk anbefales, snarest at søge om at etablere en ny boring. En placering vest for vandværket bør nok overvejes, da Svendborg Vands boringer øst for Tved, også har et ret højt indhold af DMS.  
 
Hvis Tved Vandværk ikke kan overholde grænseværdien, skal vandværket have vand fra Svendborg Vand. Ifølge den nuværende drikkevandsbekendtgørelse, er der ikke mulighed for at dispensere, hvis det er muligt at fremskaffe en anden vandforsyning. Hvis Svendborg Vand vurderer, at de ikke kan levere vandmængden, uden selv at bryde grænseværdien, kan en dispensation eventuelt komme på tale.