Indledning

Rent drikkevand er stadig en selvfølge for de fleste borgere i Danmark, selv om der de seneste år har været stort fokus på pesticidrester og senest PFAS i drikkevandet.  

I Svendborg Kommune er der et veludbygget net af vandledninger fra vandværkerne, som forsyner hovedparten af borgerne i kommunen med rent drikkevand. Vandværkerne producerer drikkevandet af grundvand, der som udgangspunkt kun bliver iltet og filtreret. Det er undtagelsen, hvis vandet fra et vandværk ikke overholder kravværdierne for drikkevand. 

Modsat vandet fra vandværkerne, så ses der ofte dårlige vandprøver fra de private brønde og boringer. Det er især problemer med bakterier og nitrat. De private brønde og boringer er ikke underlagt det samme lovkrav om analyse for pesticider og andre miljøfremmede stoffer, som vandværkerne.  

I forvaltningen af vandressourcerne skal kommunerne sikre, at udnyttelsen sker efter en samlet planlægning, hvor borgerne har adgang til en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning uden, at vandforekomsten overudnyttes, og der sker skade på naturen. Miljømålene for vandforekomsterne og vandmiljøet fremgår af vandområdeplanerne.  
 
Generelt er den udnyttelige grundvandsressource større i kommunen end behovet for vand, men i nogle få, lokale områder, kan vandindvinding tage noget at det vand, der ellers ville strømme til søer, vandløb og anden våd natur. I sådanne tilfælde må der kompenseres for miljøpåvirkningen eller indvindingen må være mindre, for at sikre tilstanden af naturen. 

Det kan f.eks. være tilfældet i nogle af de dybe dale, som smeltevandet har skabt under istiden. Det skyldes, at erosionen kan have fjernet så meget af overjorden, at der er skabt forbindelse mellem det dybere grundvand, og dalens søer og åer.  

Det kan dog også være et problem, hvis et vandværk ønsker at indvinde mindre vand i et område. Det vil det være i Svendborg by, hvis vandselskabet ønskede at stoppe med at indvinde vandet under byen. For eksempel hvis vandet bliver forurenet. I så fald vil der opstå flere problemer med højt grundvand i byen.  
 
Det er kommunerne, der giver tilladelse til al indvinding af grundvand og overfladevand. Drikkevandsforsyningen sikres i Danmark gennem planlægning på forskellige niveauer. I Svendborg Kommune har vi valgt, at retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse er i kommuneplanen, mens indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse sikrer de nuværende og planlagte indvindingsoplande mod forurening. Vandforsyningsplanens retningslinjer støtter dog op om beskyttelse af grundvandet.  

Vandforsyningsplanen er kommunens administrationsgrundlag for vandforsyningsområdet, og den beskriver den nuværende vandforsyningsstruktur i kommunen, samtidigt sætter den retningslinjerne for den fremtidige struktur og udvikling i vandforsyningen. Der er for mange af vandværkerne beskrevet én eller flere indsatser, som de bør arbejde på at efterkomme indenfor planperioden. Derudover er det Svendborg Kommunes mål at styrke samarbejdet med, og mellem vandværkerne, uanset ejerforhold, da vandforsyningsområdet bedst løftes i fællesskab.