Temaer

Svendborg Kommunes Affaldsplan 2023-2034 arbejder med 4 temaer som danner baggrund for affaldsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter. Hvert tema er en vigtig forudsætning for at Svendborg Kommune bevæger sig i retning af en mere cirkulær økonomi.
I Svendborg Kommune ønsker vi at nedbringe mængden af affald da dette er en forudsætning for at mindske klimaaftrykket og værne om jordens ressourcer. Derfor hedder det første tema "Forebyggelse af affald".
Selvom vi nedbringer affaldsmængderne, kan det ikke undgås at der stadig dannes affald. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer mest muligt affald genanvendes i stedet for, at det forbrændes eller deponeres. Det andet tema hedder derfor "Mere og bedre genanvendelse".
At reducere affaldsmængderne og øge genanvendelsen er store udfordringer, som mere end nogensinde før kræver stærkt samarbejde og dialog imellem alle involverede parter. Udfordringerne kan kun løses hvis vi løfter i flok. Derfor hedder det tredje tema "Sammen om affald".
Kommunen er en stor organisation på berører alle mennesker og virksomheder. Det er derfor vigtigt, at vi går forrest i kampen om at nedbringe affaldet. dette sætter vi fokus på i det fjerde tema "Kommunen som virksomhed"

Under hvert tema finder du en nærmere beskrivelse, samt hvad vi ønsker at opnå med temaet. Temaerne har desuden fået hver sin farve. Under hvert indsatsområde er der et diagram, der angiver hvilke temaerne der relaterer sig til indsatsområdet.

De 4 temaer understøtter FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.
Overordnet kan vi se vores affaldshåndtering bidrage til verdensmålene:

  • Industri, innovation og infrastruktur (9)
  • Bæredygtige byer (11)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (12)
  • Partnerskaber (17)

Hvad er FNs Verdensmål?

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på et topmøde i New York 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Du kan læse mere om verdensmålene her: https://www.verdensmaal.org/maalene

 

Svendborgs affaldsplan og affalds hierarkiet

Med de initiativer, vi allerede har gennemført, og aktiviteterne i denne plan er det vores opfattelse, at vi bidrager godt til den nuværende nationale målsætning om øget genanvendelse. Vores affaldsplan og affaldshåndtering er endvidere i fuld overensstemmelse med affaldshierarkiet, ligesom det er vores klare vurdering, at Affaldsplan 2022-2032 ikke på nogen måde vil være i modstrid med handlingsplanen for cirkulær økonomi – tværtimod. Vi har i denne affaldsplan for Svendborg Kommune taget afsæt i den cirkulære økonomi.