Ordliste

Almene vandforsyningsanlæg 
Vandforsyningsanlæg, der forsyner mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3. I denne plan vil de ofte blive kaldt vandværker. 

Distributionsanlæg 
Et vandværk/alment vandforsyningsanlæg som ikke indvinder vand men køber drikkevand fra nabovandværket og distribuerer det via eget ledningsnet samt evt. trykforøger og rentvandstank. 

Boring 
En boring til grundvand udført med boreudstyr. Den indeholder forerør af stål eller plast. rørets diameter er oftest mindre end 600 mm. 

BNBO, Boringsnært beskyttelsesområde
Et BNBO udgør det område på overfladen omkring en vandværksboring, som grundvandet strømmer til boringen indenfor ét år. Områdets størrelse beregnes af Miljøstyrelsen, som også udlægger arealet via bekendtgørelser.  Disse områder skal beskyttes, hvis det er vurderet, at der er sårbare overfor nedsivning af pesticider og i nogle tilfælde nitrat. 

Brønd 
Gravet hul, hvor siderne består af sten eller betonringe. Brøndens diameter er oftest større end 600 mm. 

Bæredygtig indvinding 
Indvinding af grundvand der ikke påvirker åer, søer og havet eller grundvandsmagasinet væsentligt. 

Enkeltindvinder 
En brønd eller boring der har til formål kun at levere vand til husholdningsbrug til én enkelt husstand.

Erhvervsindvinder 
En brønd, boring eller gravet sø, der har til formål at forsyne erhvervsmæssigt, herunder vanding af mark- og gartneriafgrøder eller vask af råstoffer. 

Forsyningsområde 
Område som er tilknyttet et vandværk i dag, og som vandværket har pligt til at forsyne på grundlag af sit regulativ og takstblad. 

Grundvandsmagasin 
Geologisk formation i undergrunden hvorfra der kan indvindes vand. Typisk er der tale om udbredte sandlag eller opsprækket kalk. 

Hovedforsyningsområde 
Med denne plan inddeles kommunen i fire hovedforsyningsområder, med flere vandværker, hvor en eller flere af vandværkerne er garant for forsyningen af hele området. 

Ikke-alment vandforsyningsanlæg 
Vandforsyningsanlæg der forsyner 1-9 ejendomme/husstande. 

Kildeplads 
Et geografisk afgrænset område, hvor et vandværk har placeret flere boringer. 

Naturligt forsyningsområde 
Område, der kan forsynes uden forudgående udbygning af vandværkets forsyningsledninger og behandlingsanlæg. Ejendomme mindre end 100 meter fra eksisterende forsyningsledninger ligger som udgangspunkt indenfor det naturlige forsyningsområde. En konkret vurdering af tekniske forhold som topografi, ledningsdimensioner mv. kan betyde, at afstanden bliver større eller mindre. Ejendomme, der ligger længere væk vil i denne plan stadig ligge indenfor et vandværks forsyningsområde. Disse ejendomme kan dog ikke forvente, at blive tilsluttet indenfor kort tid. 

Overudnyttelse  
Ifølge Vandområdeplanen vil et grundvandsmagasin som udgangspunkt blive overudnyttet, hvis der indvindes mere end 30 % af det grundvand, der naturligt dannes. Der kan dog også ske en lokal overudnyttelse af et grundvandsmagasin, selvom den samlede indvinding ikke overstiger 30 % af grundvandsdannelsen. En lokal sænkning af grundvandsstand, kan i særlige tilfælde betyde, at naturområder påvirkes for meget eller grundvandkvaliteten forringes. 

Sekundavand 
Vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, der kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden vis kompensere for anvendelsen af drikkevand. 
Sekundavand er ikke produktion af drikkevand ud fra sekundavand eller anvendelse af gråt spildevand. 

Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS
Styrelsen for Patientsikkerhed er den overordnede sundhedsfaglige tilsynsmyndighed i Danmark. De giver blandet andet sundhedsfaglig rådgivning til myndigheder i spørgsmål om sundhedsrisici i sager om drikkevand.

Vandforsyningsanlæg 
Et teknisk anlæg til vandforsyning af: alment vandværk, husholdninger og erhverv. 

Vandtab 
Forskellen mellem den samlede mængde vand, som leveres fra vandværket og som registreres som forbrugt via forbrugerens vandmålere. 

Vandværk 
Vandforsyningsanlæg, der forsyner mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3. Kaldes også for et alment vandforsyningsanlæg.