Nuværende affaldsordninger i Svendborg Kommune

Svendborg Kommunes hente- og bringeordninger, samt anvisningsordninger gældende i 2022 er listet i tabellerne nedenfor for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald: 

Husholdningsaffald:

Affaldsordning

Henteordning

Bringeordning

Restaffald

X

X*Kan afleveres mod betalig på genbrugsstationen.

Madaffald

X

X*Kan afleveres mod betalig på genbrugsstationen.

Pap

X

X

Papir

X

X

Glas

X

X

Metal

X

X

Plast

X

X

Mad- og drikkekarton

X

X

Farligt affald

X

X

Tekstil

X

X

Haveaffald

X

X

PVC

 

X

Imprægneret træ

 

X

Elektriske og elektroniske komponenter (WEEE)

X

X

Bærbare batterier og akkumulatorer

X

X

Bygge- og anlægsaffald

 

X

Genbrugsbilen (Storskrald)

X

 

 

Erhvervsaffald:

Affaldsordning

Henteordning

Bringeordning

Anvisningsordning

Dagrenovationslignende affald

 

 

X

Ikke-genanvendeligt farligt affald

X

X

X

Klinisk risikoaffald

X

 

 

Ikke-genanvendeligt PVC-affald

 

X

 

Forbrændingsegnet affald

 

X

X

Deponeringsegnet affald

 

X

X

Affald fra olie- og benzinudskillere

X

 

 

Affald fra fedtudskillere

 

 

X

Affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

 

X

 

PCB-holdigt affald

 

 

X​

 

Yderligere beskrivelse af ordningerne kan ses i Svendborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald, gældende for 2021. Udover ordningerne i tabellen, indsamles affald fra erhverv jf. Svendborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald og fra kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Svendborg Kommune på særskilt aftale med Vand og Affald.

Det forventes ikke, at der i planperioden skal udvides med yderligere indsamlingsordninger for husholdningsaffald i Svendborg Kommune, da de på nuværende tidspunkt lever op til gældende regler i Affaldsbekendtgørelsen.