Borgerne

Indbyggere

Siden 2020 har Svendborg Kommune fået markant flere borgere. Den positive udvikling skyldes i høj grad tilflytning fra andre kommuner i Danmark samt i nogen grad flere fødsler. Nedenfor ses hvordan befolkningen har udviklet sig historisk. Det ses, at især 2021 var et meget gunstigt år for kommunen.  

Kilde: Kommunens egne data (CPR). Pr. 26.02.2022

 

Befolkningsprognose

Kommunen udarbejder hvert år en befolkningsprognose, der vurderer, hvordan udviklingen kommer til at se ud en række år ud i fremtiden. Primo 2021 viste analysen at kommunen i de næste mange år vil opleve en befolkningstilvækst som historisk set ligger i den gode ende.

Kilde: Kommunens egne data (Befolkningsprognose 2021)

 

Aldersfordeling

Figuren nedenfor viser hvordan befolkningen er fordelt på aldersgrupper i Svendborg Kommune. Udviklingen har i en række år været en stigning af antallet af borgere i de høje aldersgrupper. Denne tendens forventes ifølge kommunens befolkningsprognose at forsætte i årene fremover.  

Kilde: Kommunens egne data (CPR). Pr. 01.02.2022

 

Indkomst

Figuren nedenfor viser samlede indkomst pr. indbygger over 14 år. Svendborg kommune ligger i forhold til gennemsnitlig indkomst på niveau med de andre kommuner i Region Syddanmark, men under landsgennemsnittet. Langt de fleste kommuner i regionen ligger under landsgennemsnittet. Dette gør sig især gældende for Ærø og Langeland kommuner.

Kilde: Kontur: Data for beskæftigelse 2019

 

Uddannelsesniveau

Tabellen nedenfor viser andel indbyggere i Svendborg Kommune på 25-66 år fordelt på højeste gennemførte uddannelse. Kommunen har, set i forhold til Fyn, Region Syddanmark og landsgennemsnittet en højere grad af borgere der har en mellemlang videregående uddannelse, hvorimod vi ligger lidt lavere ift. de længere videregående uddannelser.

Kilde: Kontur: Data for uddannelse 2019

 

Hvorfor vælgere tilflyttere Svendborg Kommune?

Der blev i 2021 foretaget en rundspørge blandt tilflyttere til kommunen. Blandt andet blev der spurgt ind til personernes motivation for at komme hertil.

Spørgsmål fra Survey 2021: ”Hvad fik dig til at vælge at flytte til Svendborg Kommune”:

Kilde: Kommunens rundspørge blandt tilflyttere 2021

 

Hvem har indflydelse på tilflytningen?

Spørgsmål fra Survey 2021: ”Hvem eller hvad havde den største indflydelse på din tilflytning”:

Kilde: Kommunens rundspørge blandt tilflyttere 2021

 

Til- og fraflytning

Herunder ses til og- fraflytninger i kvartaler, samt aldersprofilen på tilflyttere og fraflyttere i 2021.

Kilde: Kommunens egne data (CPR). Pr. 01.02.2022