Miljøvurdering

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer LBK nr. 1225 af den 25. oktober 2018, fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af en række planer og programmer - bl.a. i forbindelse med Vandforvaltning. Lovens §3, stk. 2 fastsætter dog, at en miljøvurdering kan udelades, hvis de ændringer, der måtte være i planen, er af underordnet betydning, uden væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægstyper, der er relevante for spildevandsplanen, og som kan udløse en miljøvurdering er f.eks.:

  • Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 PE
  • Rensningsanlæg
  • Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg

Der er i denne spildevandsplan ikke planlagt for denne type anlæg. Svendborg Kommune har gennemført en screening af spildevandsplanen, der viser, at en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Byrådet har derfor ved vedtagelsen af spildevandsplanen afgjort, at en miljøvurdering ikke vil blive udarbejdet.

Vand og Affald har i Masterplan for Regn- og Spildevand udarbejdet en strukturanalyse for deres anlæg. Denne analyse peger på rensningsanlæg og andre anlæg, der med fordel kan nedlægges eller bygges om. Disse ændringer skal indarbejdes i spildevandsplanen gennem tillæg, eller ved en revision. En planlagt anlægsændring af denne type forventes at udløse en egentlig miljøvurdering af et eventuelt tillæg til spildevandsplanen.

Der er gennemført en miljøscreening af Spildevandsplan 2020-2031 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøscreeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Miljøscreeningen omfatter en vurdering af konsekvenserne af at gennemføre planen i forhold til den aktuelle miljøstatus (0-alternativet). De nye elementer, som er miljøscreenet med denne plan, er nævnt herunder:

  • Ejendomme som pålægges servitut i forhold til fremtidige bassinledninger.
  • 10 ejendomme som planlægges at skulle forbedre spildevandsrensning ved egen løsning.
  • Serviceniveau for vand på terræn på 20 cm ved bygningers sokkel.
  • Ledning ved Fjællebrovej