Afledte effekter af afkoblingsstrategien

Vand og Affald arbejder ud fra en Masterplan for Regn- og Spildevand, hvor formålet er at minimere antallet af renseanlæg og opgradere de tilbageværende renseanlæg til at blive energiproducerende renseanlæg.

Afkoblingsstrategi og grundene hertil

Det vurderes at der i alt er spildevand med en stofmængde på ca. 82.000 PE fra det samlede Svendborg Kommune.

I dag er der sammenlagt en rensekapacitet på 156.300 PE. Dette bunder i tidligere industriers udledning, som ikke er tilstede i dag, samt at de tidligere kommuner også ville sikre rensning af spildevandet i egen kommune.

Hydrauliske udfordringer

Spildevandsmængden på renseanlæg er fordelt med ca. 33% spildevand fra kunder og ca. 67% overfladevand. Dette betyder, at renseanlæggene har kapacitetsoverskud med hensyn til stofomsætning, men en kapacitetsudfordring hydraulisk set. Der kommer med andre ord meget regnvand ind på renseanlæg, som det er dyrt at rense ift. at regnvand burde ledes ud til recipient uden at skulle igennem et stort og kompliceret renseanlæg.

I Masterplan for Regn- og Spildevand forventes det, at der på sigt er få renseanlæg i Svendborg Kommune. At centralisere renseanlæg betyder dels sparede udgifter til drift af mange renseanlæg, men det betyder også at nogle af driftsomkostningerne lægges over på transportsiden i stedet for. Beregninger har vist, at på trods af dette, så vil der kunne spares ca. 25% energiforbruget ved nedlæggelse af renseanlæg samt transport af spildevandet til færre renseanlæg.

Afkobling af overfladevand fra spildevandssystemet vil yderligere give en energibesparelse i afløbssystemet. Samtidigt vil det kunne betyde, at regnvandsbetingede udløb vil indeholde mindre opspædet spildevand. Dette vil få betydning for vandløb, søer og sundet i forhold til vandkvaliteten såvel som badevandskvalitet.