Beskrivelse af rammefastsættelse

Rollefordelingen mellem Svendborg Kommune og Vand og Affald

Svendborg Kommune har to roller set i forhold til Vand og Affald:

  • Ejer: Svendborg Kommune ejer 100% af selskaberne under Vand og Affald
  • Myndighed: Svendborg Kommune er myndighed overfor selskaberne under Vand og Affald

Svendborg Kommune udarbejder spildevandsplaner, giver tilladelser til udledning af regnvand og spildevand, og Miljøstyrelsen fører tilsyn med renseanlæg og overløb.

Vand og Affalds selskab Svendborg Spildevand A/S er den udførende part i de dele, der er beskrevet i Spildevandsplanen. Svendborg Spildevand A/S' økonomi er takstfinansieret.

Vand og Affald er omfattet af §2 stk. 1 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/06/2009).

Vand og Affalds ledningsnet går til skel til den enkelte ejendom. Kloakanlæg på privat ejendom er privat. Dog kan Vand og Affalds ledningsnet passere private grunde, og dette fremgår af konkrete tinglysninger og/eller kortmaterialet tilknyttet Spildevandsplanen.

Afløbssystemets struktur

De tidligste afløbssystemer blev etableret som énstrengede fællessystemer, hvor der tilledes både spildevand og regnvand.

Fra ca. 1970-1980 indser man, at udledninger af fælleskloakeret spildevand førte fiskedød og andre miljøkatastrofer med sig, og fra slutningen af 1980'erne indretter alle kommuner renseanlæg, som skal rense spildevandet inden udløb. Samtidigt, eftersom afløbssystemet til tider er nødt til at have nødoverløb til recipienter, begynder man at adskille fællessystemerne i 2-strengede rørsystemer: ét rør til spildevand, og ét rør til regnvand.

I nyere tid er overfladeløsninger til håndtering af regnvandet kommet til, og nye udstykninger planlægges i dag kun som spildevandskloakeret. Regnvandet, som bliver til overfladevand, når det lander på jorden, skal opsamles og udledes for sig selv dér, hvor det falder.

Planlægning af nye kloakoplande i det åbne land

Kloakprojekter i det åbne land må i gennemsnit højst må koste 100.000 kr. ex. moms per stik (pristal 2012). Dette tal pristalsreguleres ved hjælp af Danmarks Statistik, "Anlægsomkostningsindexet for Jordarbejder".

Planlægning af nye kloakoplande i det åbne land skal foregå ud fra disse rammer:

Ejendomme i fremtidige nye kloakoplande i det åbne land, hvor det er muligt at etablere en privat stikledning på under 150 m, skal husspildevandskloakeres.

Ejendomme i fremtidige nye kloakoplande i det åbne land, hvor det er muligt at etablere en privat stikledning på mellem 150 m og 300 m vil blive tilbudt en tilslutning til husspildevandskloak, som alternativ til selv at lave egen forbedret spildevandsrenseløsning.

Ejendomme i fremtidige nye kloakoplande i det åbne land, hvor husstanden ligger over 300 m fra matrikelskel, skal have påbud om at lave egen forbedret spildevandsrensning.

Grænsen for de 150 m stikledninger er sat, fordi økonomien herfor svarer overens med økonomien for at lave egen forbedret spildevandsrenseløsning.

 

Fornyelse af eksisterende kloakoplande

Vand og Affald udarbejder en individuel plan for fælleskloakoplande, som skal have fornyet kloaksystemet enten på grund af nedslidning, brud, hyppige oversvømmelser, overløb til recipient fra afløbssystemet eller andre årsager, som giver mest samfundsmæssig værdi.

Administrationspraksis

De følgende afsnit beskriver kort en række regler og vedtægter, der vedrører den daglige administration og praktiske forhold vedrørende spildevand.

Reglerne og regulativerne findes i deres fulde ordlyd på Vand og Affalds hjemmeside.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S

I Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (LBK nr 633 af 07/06/2010) findes oplysninger om vilkår og regler for betaling af forskellige bidrag, for Svendborg Spildevands ydelser, f.eks. tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag, særbidrag m.v. De konkrete takster fremgår af selskabets takstblad, der revideres årligt.

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand (BEK nr. 1120 af 15/10/2014) fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenet spildevand, for udgifter der kan henføres til rensning af særligt forurenet spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt forsyningens administration heraf.

Tømningsregulativ for hustanke i Svendborg Kommune

Svendborg Spildevand A/S varetager den fællesobligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke (hustanke) i Svendborg Kommune. Her findes bl.a. regler om til- og afmelding samt fritagelse. I henhold til Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, kapitel 3, § 19, er ejere af hustanke forpligtet til at gøre brug af ordningen og derfor betale den af Svendborg Spildevand A/S fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte afgift.

Trappemodel for erhvervsvirksomheder

Bekendtgørelse nr. 1070 af 2/9 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er en opfølgning af lov nr. 902 af 4/7 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

For at opnå det variable vandafledningsbidrag, skal man som erhvervsdrivende oplyse det over for Naturstyrelsen. Vand og Affald beregner bidraget ud fra oplysningerne fra Naturstyrelsen. Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

Trin 1          er vandforbrug til og med 500 m3 om året: Ingen reduktion
Trin 2          er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året: 20% lavere end trin 1
Trin 3          er vandforbrug over 20.000 m3 om året: 60% lavere end trin 1

Delvis udtræden af kloakforsyningen for regnvand

Hvis man ejer en ejendom i fælleskloakerede områder i Svendborg Kommune, kan man ansøge om etablering af Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg), og herefter ansøge Vand og Affald om delvis refusion af tilslutningsbidraget for den del, der vedrører håndtering af regnvand.

Erhvervsejendomme i fælleskloakerede, og i visse tilfælde erhvervsejendomme i separatkloakerede områder, kan også søge om udtræden af kloakforsyningen for overfladevand, og efter konkret vurdering fra Vand og Affald i forhold til nyttevirkning på afløbssystemet, kan delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget ansøges hos Vand og Affald.

Se mere under Retningslinjer for private LAR-anlæg i afsnittet "Tilpasning til mere vand" samt i "Udtræden af kloakfællesskabet for regnvand" i afsnittet "Afløbssystem".