Fremskrivning af affaldsmængder

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens §16 stk. 1 skal der i affaldsplanen redegøres for kommunens fremtidige affaldsmængder, bortset fra erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Husholdningsaffald

Fremskrivningen af mængderne af husholdningsaffald i Svendborg kommune for planperioden er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens FRIDA 2017-model. Udgangspunktet for FRIDA-modellen er at affaldsproduktionen afhænger af økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter, og at forskellige aktiviteter producerer forskellige typer og mængder af affald. Fremskrivningen tager højde for, den forventede udvikling i antal husstande i Svendborg Kommune, den økonomiske udvikling i Danmark, sammenhængen mellem samfundsmæssige aktiviteter og affaldsmængder.

Til udarbejdelsen af fremskrivningen er der anvendt teoretiske mængder for hele 2021, som er beregnet på baggrund af de foreløbige affaldstal for 2021 fra Vand og Affald. Dette skyldes, at man i størstedelen af 2020 ikke var overgået til de nye affaldsordninger, som har haft en væsentlig indflydelse på affaldssorteringen. Alene fra 2020 til 2021 er genanvendelsesprocenten steget fra 37 % til 56 %. Derudover overgik de kommunale institutioner i 2021 til de kommunale indsamlingsordninger, som derved også indgår i denne fremskrivning.

Fremskrivningen af antallet af husstande er hentet fra www.folketal.dk som er en demografisk vidensbank udviklet af det rådgivende ingeniørfirma COWI. Tallene i vidensbanken er udarbejdet af COWI i forbindelse med de befolkningsprognoser, de udarbejder for en stor del af landets kommuner.

Udviklingen i antallet af husstande i Svendborg Kommune fra 2021 til 2034 er vist i tabel 1.

Årstal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Antal husstande 28116 28170 28290 28387 28486 28576 28657 28716 28778 28812 28880 28931 29077 29094

Tabel 1: Prognose for antal husstande i Svendborg Kommune

 

Som det kan ses, stiger antallet af husstande i planperioden fra 28.116 til 29.094 svarende til en stigning på 815 husstande eller ca. 3 %.

Fremskrivningen af affaldsmængder i Svendborg kommune kan ses i Figur 1.

Fremskrivningen viser en stigning i affaldsmængden fra 2021 til 2032 på ca. 4.300 tons, svarende til ca. 9 %. Da der forventes en stigning i antallet af husstande på 3 % betyder dette, at mængden af affald pr. husstand også forventes at stige i planperioden.

I fremskrivningen opgøres affald til forbrænding i kategorierne ”Dagrenovation” og ”Forbrændingsegnet affald”. Den samlede mængde af affald til forbrænding stiger i planperioden med ca. 1.000 tons, svarende til ca. 10 %.

Mængden af affald til deponi stiger med 460 ton, svarende til ca. 22 % i forhold til 2021.

Figur 1: Fremskrivning af affaldsmængder fra husholdninger i Svendborg baseret på Miljøstyrelsens FRIDA-model

Erhvervsaffald

Mængderne af erhvervsaffald til forbrænding og deponi er baseret på data fra Affalds Data Systemet og skønnes at følge udviklingen fra tidligere år.

Figur 2 viser fremskrivningen af affaldsmængder fra erhverv til forbrænding og deponi. Som det ses, forventes mængden af deponeringsegnet affald næsten at være uændret mens affaldet til forbrænding stiger med ca. 4.000 tons, svarende til 14 %. I Fremskrivningen er der ikke taget højde for de kommende krav om udsortering af husholdningslignende affald fra erhverv.

 

Figur 2: Fremskrivning af affaldsmængder fra erhverv i Svendborg kommune