Retningslinjer for private LAR anlæg

Retningslinjer for udtræden af kloakfællesskabet for løsninger hvor overfladevandet håndteres på egen grund i f.eks. faskine eller regnbede:

 1. Ejendommen skal ligge i et fælleskloakeret opland.
 2. Anlægget skal som minimum dimensioneres for en 10 års regnhændelse.
 3. Klimafaktor på 1,3 skal tillægges anlæggets dimensionering.
 4. Omfangsdræn skal kunne inkluderes i løsningen.
 5. Afkoblingen skal færdigmeldes af autoriseret kloakmester, med fremsendelse af dokumentation for dimensioneringen.

Disse løsninger kan etableres, hvorefter der kan ansøges ved Vand og Affald om tilbagebetaling af regnvandsbidraget. Dokumentation for overholdelse af retningslinjerne skal vedlægges. Herefter kan ansøgningen behandles hos både Vand og Affald og Svendborg Kommune, og en fælles tilladelse kan gives.

 

Retningslinjer for udtræden af kloakfællesskabet for løsninger hvor overfladevandet udledes til dræn, vandløb, sø eller hav:

 1. Ejendommen skal ligge i et fælleskloakeret opland.
 2. Løsningen skal ansøges inden etablering.
 3. Omfangsdræn skal kunne inkluderes i løsningen.
 4. Afkoblingen skal færdigmeldes af autoriseret kloakmester, med fremsendelse af dokumentation for dimensioneringen.

Disse løsninger skal altid først ansøges ved Svendborg Kommune inden etablering. Vær opmærksom på at udledningen kan kræve tilladelse efter andre lovgivninger f.eks. vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven. Når der er opnået tilladelse fra Svendborg Kommune kan grundejer fremsende ansøgning til Vand og Affald om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

 

Yderligere retningslinjer for fællesprivate LAR anlæg

Det er muligt for flere ejendomme at gå sammen om at lave et fælles anlæg til håndtering af overfladevand.

 1. Der skal oprettes et regnvandslav, med vedtægter om pligter, rettigheder og ind- og udtræden af lavet.
 2. Deklaration om rettighed til brug af LAR-anlægget skal tinglyses på de berørte ejendomme.
 3. LAR anlægget skal tinglyses på den/de berørte ejendomme.
 4. Svendborg Kommune er påtaleberettiget.
 5. Lavet kan varetages af en grundejerforening/vejejerforening.