Om vandværkernes data og planbestemmelser

I det følgende findes et skema for hvert vandværk. I skemaet er angivet en række tal oplyst af vandværkerne, samt nogle tal beregnet af Svendborg Kommune. Desuden angives de specifikke vandforsyningsplanbestemmelser for de enkelte vandværker. I skemaerne er der under ”Rentvand” (grå felter) vist tre tal. Disse tal er beregnet af Svendborg Kommune, og udtrykker forskellige nøgleparametre for de enkelte vandværker. 

I skemaet er angivet:

Forsyningsfordeling 

 • Tal for hvor mange ejendomme fordelt på en række kategorier, som vandværket forsyner. Tallene bliver indberettet af vandværkerne hvert år. Tallene er i denne plan fra april 2022.  

Råvand  

 • Tilladt indvindingsmængde (m3/år) 
 • Gennemsnitlig indvinding fra 2018-2023 (m3/år) 
 • Indvindingskapacitet (m3/time) – Hvor meget råvand der kan pumpes fra boringerne og ind til vandværket pr. time. 

Rentvand  

 • Filterkapacitet (m3/time). Hvor mange m3 vand kan filtreres pr. time.  
 • Forsyningsevne (forhold pr. døgn). Beregnet forhold der beskriver vandværkets evne til at levere den nødvendige mængde vand pr. dag. Forholdet skal være over 1 for at være tilfredsstillende.  
 • Leveringskapacitet (m3/time). Hvor mange m3 vand der kan pumpes ud i ledningsnettet fra vandværket pr. time. Tallet er et udtryk for rentvandspumpernes udpumpningskapacitet.  
 • Leveringsevne (forhold pr. time). Forholdet beskriver vandværkets evne til at levere vand i spidsbelastninger. Forholdet skal være over 1 for at være tilfredsstillende. 
 • Rentvandsbeholder (m3). Rentvandsbeholderens volumen i m3. 
 • Normalt beholderbehov (m3). Beholderen skal kunne indeholde 35 % af den leverede mængde pr. døgn tillagt en sikkerhedsmargen på 50 %, da rentvandsbeholderen ellers vil kunne løbe tør under normale spidsbelastninger. 
 • Beholderevne (forhold). Forholdet skal være over 1 for at være tilfredsstillende. 

Større områder uden almen vandforsyning  
Her er det beskrevet, om vandværket mangler at forsyne større sammenhængende områder. Der er ikke udlagt områder til selvforsyning.
 
Forbindelser til nabovandværker 
Her er de eksisterende forbindelser til nabovandværker kort beskrevet. Disse forbindelser kan ses på Kort 3. 
 
Kildepladser  
Her er vandværkets boringer eller kildepladser kort beskrevet. 

Vandværkskategori
Vandværkets kategori er her angivet med forklaring.
 
Planbestemmelser  
Angivelse af de planbestemmelser, der fastsættes i denne plan.