Lundeborg Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Lundeborg Vandværk et stiftet i 1947. Værket er indrettet efter nutidig standard og fremtræder i fin stand. Filtrene er lukkede og rørsystemet er pænt. Det blev renoveret omkring 2010, og man har valgt at beholde den gamle vandværksbygning.  

Begge boringer er etableret med overjordisk råvandsstation og er begge i fin stand. Boringerne ligger henholdsvis omkring 30 m og 225 m sydvest for vandværket.

Anlægsid

81390

Adresse

Stenmurevej 2, 5874 Hesselager

Hjemmeside

www.lundeborgvand.dk

Antal forbrugere

397

Parcelhuse 

Etageboliger 

Landhuse 

Sommerhuse 

Landbrug

231 

13 

13 

109 

2

Industri 

Institutioner 

Hoteller 

Campingpladser 

 

19 

3 

4 

3

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

70.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

59.153 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

35 

Filterkapacitet (m3/time)  

35 

Leveringskapacitet (m3/time)  

45 

Rentvandsbeholder (m3 

287 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

3,5 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

3,3 

Beholderevne (forhold)  

3,4 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings-, og beholderevne er alle fine. Der er således et overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er i overkanten, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderen. 

Der er ikke større områder inden for Lundeborg Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.  

Vandværket har fuld nødforbindelse til Oure Vandværk. 

Lundeborg Vandværk har én kildeplads med 2 boringer. Boringerne står med god afstand, og der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding kan være stigende til svingende. Indvindingsmængden har siden 2010 været svingende til let stigende.

Lundeborg Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet. Eneste udfordring er pt. tabet på ledningsnettet. Se nedenfor. 

Lundeborg Vandværk har et højt vandtab. Der skal fortsat arbejdes på, at det bliver bragt længere ned. Vandværket skal søge om en større vandindvindingstilladelse i 2023.  

Som skrevet ovenfor, så skal vandværkerne overveje nøje, om de vil efterkomme yderligere tilslutninger af store forbrugere, som ved Lundeborg ofte har vanding af frugttræer som formål. Lundeborg Vandværk har en meget unik ressource uden pesticidrester, og vandet fra værket bør som udgangspunkt ikke bruges i stort omfang til vanding af frugt, men sikre levering af rent vand til områdets husstande. Kontakt kommunen hvis der kommer yderligere henvendelser om vanding.