Kloakeringsmetoder

Fælleskloakeret:

 • Spildevand og regnvand fra ejendommen ledes via samme ledning til Vand og Affalds renseanlæg.
 • Alle lodsejere, der ejer en ejendom i fælleskloakerede områder, må med afkoblingsstrategien forvente, at de på et tidspunkt skal afkoble regnvandet fra spildevandet. Det kan ikke siges, hvor, hvornår, eller hvordan afkoblingen vil komme til at ske, da det afhænger af mange prioriteringer, de enkelte muligheder, der er i området for Vand og Affald for at lave anlæg, og hvilke metoder, der kan benyttes, som giver mest samfundsværdi.
 • Alle kan søge kommunen om at etablere LAR-anlæg. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere, der bor i fælleskloakerede områder, kan p.t. (2020) ansøge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald, såfremt de etablerer eget LAR-anlæg.

 • Hvorfor det? Fælleskloakerede områder er de områder, hvor frivillig aftale om afkobling af regnvand fra fællessystemet er allervigtigst. Det er her, bidraget til reduktion af regnbetingede udløb med opspædet spildevand er vigtigst på den lange bane. Jo flere, der afkobler regnvandet fra spildevandet, jo færre overløb kommer der.

Separatkloakeret:

 • Spildevand og regnvand fra ejendommen ledes via hver sin ledning, hvor kun spildevandet ledes til Vand og Affalds renseanlæg.
 • Alle kan søge kommunen om at etablere LAR-anlæg. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere kan ikke modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald, såfremt de etablerer LAR-anlæg.
 • Virksomheder i separatkloakerede områder kan i særlige tilfælde modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget hos Vand og Affald, såfremt det er en fordel for kloaksystemet. Det er Vand og Affald, der afgør, om det er muligt at få denne refusion.
 • Hvorfor det? Separatkloakerede områder har i forvejen adskilt regnvand fra spildevand, derfor skal der en ekstra grund til, at Vand og Affald skal have udgifter ved private LAR-løsninger. Disse årsager kan være, at regnvandssystemet kan drage fordel af at virksomheder holder (mere) regnvand tilbage på egen grund, fx ved at Vand og Affald undgår at skulle bruge penge på en udvidelse, eller at Vand og Affald dermed undgår tiltag i forhold til at overholde en udledningstilladelse.

Spildevandskloakeret:

 • Spildevand ledes til Vand og Affalds renseanlæg.
 • Regnvand skal håndteres på egen grund. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere kan ikke modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald.
 • Hvorfor det? Spildevandskloakerede områder har i forvejen adskilt regnvand fra spildevand, og ejer har ikke haft til tilslutning af regnvand på Vand og Affalds ledningsnet. Derfor er der ikke et bidrag at betale tilbage til lodsejeren.

Egen løsning:

 • Spildevand ledes til egen forbedret spildevandsrenseløsning
 • Regnvand skal håndteres på egen grund. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere kan ikke modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald.

 • Hvorfor det? Områder med egne spildevandsløsninger har i forvejen adskilt regnvand fra spildevand, og ejer har ikke haft til tilslutning af regnvand eller spildevand på forsyningens ledningsnet. Derfor er der ikke et bidrag at betale tilbage til lodsejeren.

Planlagt separatkloakeret: (hvor ledningerne allerede er lagt)

 • Vand og Affald har allerede lagt separat kloak i området, pga. et renoveringsbehov.
 • Alle kan søge kommunen om at etablere LAR-anlæg. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere, der har en ejendom i områder, der har status fælleskloakeret, og samtidigt er planlagt separatkloakeret, kan som udgangspunkt ikke modtage delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald, såfremt de etablerer LAR-anlæg. Dette gælder også virksomheder.

 • Hvorfor det? I de områder, der er udmeldt som planlagt separatkloakeret, er der i området allerede et separatkloakeret kloaksystem, men det pågældende område er ikke sluttet på endnu. Derfor giver det her mening at fortsætte separat-kloakeringen. Da projektet er afhængigt af antal tilkoblede ejendomme, bliver projektet ikke mindre dyrt for Vand og Affald af, at nogle få vælger at få LAR-løsning. Det kan fordyre projektet at skulle udbetale refusion.

Planlagt afkobling af regnvand:

 • Denne kategori er ny, og der er endnu ikke planlagt områder med denne kategori.
 • Når kategorien træder i kraft, vil den blive anvendt på fælleskloakerede områder, der fx. skal have fornyet kloaksystemet eller, når der er udefrakommende krav til reduktion af regnbetingede overløb eller, hvis volumenet i kloaksystemet giver problemer nedstrøms.
 • Alle kan søge kommunen om at etablere LAR-anlæg. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Lodsejere, der bor i områder, der p.t. har status som fælleskloakerede områder, kan sålænge, der ikke er etableret et projekt i området, p.t. (2020) ansøge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald, såfremt de etablerer eget LAR-anlæg.
 • Når der igangsættes et projekt for fornyelse af kloaksystemet i et område, der har status fælleskloakeret, og samtidigt er planlagt (for) afkobling af regnvand vil lodsejere stadigvæk kunne vælge at etablere private LAR-anlæg.
 • Men projektet bliver nu afgørende for, om lodsejerne kan få delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Dette afhænger af, om etableringen af private LAR-anlæg vil kunne reducere udgiften for Vand og Affald til projektet, så det er en økonomisk fordel for kloaksystemet. Det er Vand og Affald, der afgør, om det er muligt at få denne refusion.

 • Hvorfor det? I de områder, der udmeldes til planlagt afkobling af regnvand, er der ikke truffet beslutning om hvilken metode, der giver mest samfundsværdi. Det afgøres af områdets topografi, adgang til vandveje, samt mange andre ting, som først kan afgøres, når projektet er i gang. Det er således projektet, der afgør mulighederne for, om lodsejerne kan få delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Det er Vand og Affald, der afgør, om det giver værdi til projektet at give refusion til LAR-projekter.
 • Kun i det tilfælde, hvor Vand og Affald kan reducere omfanget af det planlagte projekt, vil det kunne give mening at opfordre så mange som muligt til frivilligt at lave egne LAR-løsninger, mod at disse kan få refusion.

Planlagt spildevandskloakeret: (nye udstykninger)

 • Alle nye udstykninger bliver som udgangspunkt spildevandskloakeret.
 • Der er ikke etableret kloak system.
 • Nye udstykninger skal håndtere regnvand på egen grund. Se mere i afsnittet "Tilpasning til mere vand"
 • Der kan ikke søges om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand hos Vand og Affald.

 • Hvorfor det? Nye udstykninger er ikke kloakeret i forvejen. Der er således heller ikke betalt tilslutningsbidrag for regnvand, og derfor kan der ikke tilbagebetales herfor.