Spildevandshåndtering i det åbne land

Det er Svendborg Kommune, der giver påbud om forbedret spildevandsrensning i de områder af kommunen, der ikke er kloakeret eller planlagt kloakeret. Dette gøres på baggrund af Statens udpegning af hvilke vandløbsoplande, der er belastet pga. spildevandsudledninger fra enkeltejendomme. Nogle ejendomme kan få krav om forbedret spildevandsrensning pga. udledning til badestrande.

På kortbilaget, er vist hvilke ejendomme, det drejer sig om med signaturen "Plan - ejendomme får påbud om forbedret spildevandsrensning".

Ejendomme, som skal havde krav om forbedret spildevandsrensning ligger i oplandene til:

  • Poulinelundsbækken
  • Stokkebækken øvre løb
  • Tange Å øvre løb

Listen over berørte ejendomme kan findes under Baggrundsdata, i afsnittet "Baggrundsdata og miljøvurdering".

Ejendomme, der har færdigmeldt egne renseløsninger efter vedtagelsen af spildevandsplanen vil blive opdateret ved tillæg. Svendborg Kommune har dog oplysningerne i huset, og registrerer løbende fremdriften på området, samt ajourfører BBR-registret.

Ørbækvej 248, 5883 Oure

Der blev i Spildevandsplan 2008-2012 planlagt at ejendommen Ørbækvej 248, 5883 Oure skulle udføre forbedret spildevandsrensning ved egen løsning. Med tillæg 6 til Spildevandsplan 2008-2012 blev dette ændret til at ejendommen skulle spildevandskloakeres.

Ejendommen ligger udenfor de rammer, som der er fastsat for kloakprojekter, læs om disse i afsnittet Beskrivelse af rammefastsættelse under Økonomi i afsnittet "Baggrundsdata og Miljøvurdering."

Husstanden ligger mere end 300 m fra skelgrænsen, og der er endnu ikke fremlagt stik til ejendommen eller etableret en pumpebrønd.

Ejendommen planlægges derfor med denne spildevandsplan at skulle udføre forbedret spildevandsrensning ved egen løsning.

 

Egne løsninger til rensning af spildevand i åben land kan være:

  • Nedsivningsanlæg
  • Pileanlæg
  • Biologisk filteranlæg
  • Beplantet filteranlæg
  • Minirenseanlæg
  • Privat tilslutning til afløbssystemet