Ulbølle Vandværk, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Ulbølle Vandværk er stiftet i 1967, og er senest renoveret i 1992.

Værket fremtræder i fin stand. Værket er indrettet efter nutidig standard. Filtrene er lukkede trykfiltre og rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Værket har to boringer som på nuværende tidspunkt begge er taget ud af drift på grund af forurening med bentazon. Den ene boring ligger på vandværksgrunden og den anden ligger omkring 40 m vest for vandværket. På grund af forureningen forsynes Ulbølle Vandværks forbrugere af Vester Skerninge Vandværk.

Anlægsid

81135

Adresse

Møllevej 24f, 5762 Vester Skerninge

Hjemmeside

Har ingen hjemmeside

Antal forbrugere

446

Parcelhuse 

Etageboliger 

Landbrug 

419 

1 

9 

Industri 

Institutioner

 

10 

6

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

82.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

70.687 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

28 

Filterkapacitet (m3/time)  

40 

Leveringskapacitet (m3/time)  

35 

Rentvandsbeholder (m3 

113 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

2,3 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,2 

Beholderevne (forhold)  

1,1 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Der er ikke større områder inden for Ulbølle Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har nødforbindelse til Vester Skerninge Vandværk. 

Ulbølle Vandværk har én kildeplads med to boringer, der er taget ud af drift på grund af en forurening med bentazon. Der skal findes en ny kildeplads, hvis vandværket skal fortsætte. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den tidligere indvinding viser, at grundvandsstanden var stabil til let stigende. Indvindingen har desuden været svagt faldende siden 2010. 

Ulbølle Vandværk er kategoriseret som et ’D’ vandværk. Vandværket er veldrevet, men der er ikke arbejdet at finde en ny kildeplads. Derfor giver denne plan mulighed for, at Ulbølle Vandværk bliver et distributionsvandværk eller at vandværket sammenlægges med et tilstødende vandværk

Kommunen vurderer, at det ikke er realistisk, at der inden for en kortere tidsperiode vil komme rent vand i de gamle boringer. Det er mere sandsynligt, at flere miljøfremmede stoffer fra den gamle losseplads og måske også fra den nærliggende korn- og foderstofvirksomhed, vil nå frem til vandværkets boringer. Begge lokaliteter ligger i indvindingsoplandet tæt ved vandværket. 

Det er en mulighed, at Ulbølle Vandværk søger om at etablere en eller flere nye boringer udenfor byen. Alternativt skal der arbejdes for, at vandværket fortsættes som et distributionsvandværk eller det sammenlægges med et tilstødende vandværk. Kommunen vil kræve boringerne sløjfet, hvis de ikke skal anvendes.