Husholdningsaffald

Husholdningsaffald er defineret som affald fra husholdninger, virksomheder, kommunale institutioner og kommunale virksomheder, indsamlet via kommunale affaldsordninger. Data er opgjort ud fra Vand og Affalds oplysninger om affaldsmængder. Der blev i 2020 indsamlet 43 forskellige fraktioner, hvoraf 25 blev indsamlet til genanvendelse.

Den samlede mængde husholdningsaffald i Svendborg Kommune er for perioden 2013-2020 steget med omkring 3.500 tons (Figur 1). Samtidig ses en forøgelse i genanvendelsesprocenten, som i perioden er steget fra 56 % til 61 %, mens andelen bortskaffet til forbrænding er faldet fra 40 % til 33 %. Affald bortskaffet til deponi og specialbehandling i 2020 ligger på nogenlunde samme niveau som i 2013. for 2014-2016 ses en væsentlig stigning i affald bortskaffet til deponi, hvilket skyldes midlertidigt oplag af trykimprægneret træ på Klintholm, som sidenhen er blevet eksporteret til forbrænding.

Figur 1: Husholdningsaffald opgjort på behandlingsform

Forøgelsen i den samlede mængde husholdningsaffald kan forklares med antallet af husstande, som er steget i perioden, da affaldsmængden pr. husstand har været nogenlunde konstant (Figur 2).

Figur 2: Affald pr. husstand opgjort på behandlingsform

Husholdningsaffald blev indsamlet enten ved henteordninger (husstandsnært) eller ved bringeordninger (genbrugspladserne eller kuber mm.). Andelen af affald indsamlet ved henteordninger er faldet med ca. 5 % mens affald indsamlet ved bringeordninger er steget tilsvarende (Figur 3). På baggrund af de nye henteordninger forventes denne tendens dog at vende.

Figur 3: Husholdningsaffald indsamlet ved hente- eller bringeordning