Grubbemølleværket

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Grubbemølleværket er anlagt i 1949, og er ombygget og renoveret i 1987. Vandværket fremtræder i ældre, men god stand.  

Vandværket er indrettet med åbne filtre i en aflukket filtersal. Rørsystemet er pænt og overskueligt.

De to boringer er placeret på vandværksgrunden umiddelbart sydvest for værket. I slutningen af 2021 blev der etableret en erstatningsboring for DGU nr.: 164.61D. Den nye boring har DGU nr.: 164.3672 

Boringerne er indrettet i to mindre bygninger, og der er etableret en pumpe i den ene, så vandet fra boringerne kan pumpes op til Sørupværket.  

Anlægsid

82545
Adresse

Svendborg Vand A/S
Rødkilde Møllevej 5, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.vandogaffald.dk

Antal forbrugere

Er opgjort for hele Svendborg Vands forsyningsområde, men ikke for de enkelte vandværker. 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

300.000* 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

304.667 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

120 

* Ansøgte vandmængde.

Filterkapacitet (m3/time)  

285 

Leveringskapacitet (m3/time)  

145 

Rentvandsbeholder (m3 

1000 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

2,0 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

1,9 

Beholderevne (forhold)  

2,0 

De beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Som skrevet nedenfor kan Grubbemølleværket lukkes indenfor planperioden. Svendborg Vand skal i dette tilfælde sikre sig, at de nuværende forsyningsforhold så vidt muligt opretholdes for forbrugerne.  

Der er ikke større områder inden for Svendborg Vand A/S’ forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

I Svendborg by er der pt. tre vandværker: Grubbemølle-, Skovmølle- og Sørupværket. Til forsyningsområdet er der tilknyttet 2 højdebeholdere Ovinehøj og Heldagervej, hvoraf Ovinehøj ligesom Grubbemølleværket forventes nedlagt indenfor planperioden. Derudover er der forbindelse til ledningsnettet til Lunde Ny Vandværk og nødforbindelse til Skårup - og Tved vandværk. 

Der er fundet DMS og MTBE under grænseværdien i boringerne ved Grubbemølleværket. Vandet vurderes at være forholdsvis godt beskyttet og ressourcen er stor. 

Vandværkets BNBO'er ligger indenfor byen, og der skal således ikke indgås frivillige aftaler med lodsejere.
 
Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stigende. Indvindingen har generelt været faldende siden 1995. 

Grubbemølleværket er kategoriseret som et ’D’ vandværk. Vandværket er veldrevet, men ønskes afviklet, fordi det ikke er tidssvarende med de åbne filteranlæg og selve bygningen har mange revner. Der har gennem flere år været målt enkelte coliforme bakterier ved afgang vandværk. Det kunne derfor også tænkes, at der er begyndende revner i rentvandstanken eller problemer med tagpapafdækningen. 

Vandet fra begge Grubbemølleværkets boringer må overføres til Sørupværket, og Grubbemølleværket må nedlægges. Der skal søges om tilladelse til nedlæggelsen efter vandforsyningsloven og redegøres for ændringerne i god tid, før værket ønskes nedlagt. 

Magasinet er velydende med en stor, effektiv kapacitet og vandkvaliteten vurderes, trods placeringen i byen, at være god og stabil*.  

Derudover vil en høj vandindvinding ved Grubbemølleværket være ønskelig ud fra et samfundsmæssigt aspekt. En stor vandindvinding vil være med til at aflaste området omkring Grubbemølleværket for noget af problemet med trykvand, og samtidigt sænke noget af den store mængde grundvand, der skal håndteres i det lave område omkring Dronningemaen. Derudover vurderes en større vandindvinding ikke at påvirke beskyttede naturområder. 

*Prioritering af kildepladser. Orbicon A/S, 25-05-2018.