Vejvand

Kommunale veje

Svendborg Kommune har ansvaret for drift og vedligehold af det kommunale vejnet. Dette omfatter bl.a. ledningssystemer til afledning af vejvand, samt et antal bassiner, der skal forsinke afledt vejvand, inden det udledes til recipient.


Regnvandsbassiner

Svendborg Kommune fik i Spildevandsplan 2013 - 2024 et overblik over hvilke bassiner og udløb, der findes ifm. kommunale veje.

Adresse Størrelse/kvm Recipient
Overfor Landevejen 191, 5884 Gudme 120 Tange Å
Overfor Landevejen 185, 5883 Oure 180 Lillebæk
Nyborgvej 383, 5881 Skårup 140 Østerrenden
Nyborgvej 383, 5881 Skårup 140 Østerrenden
Nyborgvej, op til matrikel 38a, holmdrup By, Skårup 50 Egenabbebæk
Nyborgvej, op til matrikel 10c holmdrup By, Skårup 125 Egenabbebæk
Nyborgvej, op til matrikel 11b holmdrup By, Skårup 115 Egenabbebæk
Nyborgvej 281, 5700 Svendborg 145 Lille kobberbæk
Skovhaven 42, 5700 Svendborg 285 Trappebækken
Odensevej 232, 5700 Svendborg 630 Trappebækken
Vejkrydset ved Høje Dong, Hønsehavevej, Svendborg Motorvejen 250 Lærredsåen
Overfor Hovedvejen 98, 5771 Stenstrup 250 Afløb fra Højes Ris, Lærresåen
Vejkrydset ved Ring Nord og Ørbæk Vej, SV 100 Kobberbækken
Ring Nord, mellem Ørbækvej og Englandsvej 145 Lille kobberbæk
Overfor Assensvej 63, Kirkeby 100 Hørup Å
Ring Nord, Solsikkevej 150 Kobberbækken

 

Svendborg Kommune arbejder endvidere på at identificere og opmåle drænledninger, der afleder vejvand. Arbejdet sker løbende, efterhånden som drænledninger bliver fundet i forbindelse med drift og vedligehold af vejnettet.

I nogle tilfælde vil der være koblet spildevand på vejvandsledningerne. I disse tilfælde er det Vand og Affald, der står for drift og vedligehold af ledningerne.

En vedligeholdelsesplan for de kommunale regnvandsbassiner er udarbejdet og indgår som en del af Svendborg Kommunes vedligehold af kommunale grønne områder.

Statslige veje

Svendborg Kommune har indledt en dialog med Vejdirektoratet for at få overblik over de statslige udledninger af vejvand til kommunens vandløb og andre vand- og afløbssystemer. I overblikket skal der indgå kortmateriale, der viser bassiner og udløb. Desuden skal der indgå statens plejeplaner for bassiner med henblik på, at Svendborg Kommune skal udarbejde udledningstilladelser.

Private fællesveje

Vejbestyrelsen skal sikre, at der er tilstrækkelig afvanding, som sikrer mod indtrængen af vejvand på private arealer.