Gudme Vandværk, andelsselskab

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Gudme Vandværk er renoveret i 2003/2004 og fremtræder i fin stand.

Det er indrettet efter nutidig standard, og filtrene er lukkede trykfiltre. Rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Værket har to aktive boringer, som er etableret omkring 960 m nordøst for vandværket. Begge er de i fin stand, og indrettet med en overjordisk råvandsstation. Der er en tredje boring tilknyttet vandværket, men denne er ikke i drift. Den ligger ca. 90 m nordøst fra vandværket. 

Anlægsid 81389
Adresse

Vestergade 20, 5884 Gudme

Hjemmeside

www.gudmevand.dk

Antal forbrugere

491

Parcelhuse 

Landhuse 

Landbrug  

Industri 

441 

6 

3 

26 

Institutioner 

Skoler 

Andet 

 

12 

1 

2 

 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

70.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

56.672 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

17 

Filterkapacitet (m3/time)  

18 

Leveringskapacitet (m3/time)  

36 

Rentvandsbeholder (m3 

90 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

1,8 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,8 

Beholderevne (forhold)  

1,1 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.  

Der er ikke større områder inden for Gudme Vandværks forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. 

Vandværket har nødforbindelse til Hesselager Vandværk, Oure Vandværk og Gudbjerg vandværk. 

Gudme Vandværk har én kildeplads med to boringer. Boringerne vurderes at være velbeskyttede, og der er ikke fundet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet. Der er derfor ikke stillet krav om beskyttelse af BNBO’erne. Der er imidlertid kun 40 m mellem de to boringer, og de vurderes at indvinde fra det samme magasin.  

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil. Indvindingen har været let faldende siden 2010. 

Gudme Vandværk er kategoriseret som et ’B’ vandværk. Vandværket er veldrevet og grænseværdierne er overholdt. 

På baggrund af at Gudme Vandværks boringer indvinder fra det samme magasin og kun står med omkring 40 m’s afstand, bør vandværket overveje at investere i endnu en boring.   

Boringen tæt ved vandværker kunne være interessant, hvis den kan give rent vand. Der er dog fundet høje værdier af organisk mikroforurening i vandet fra boringen i 2000. Hvis boringen ikke skal anvendes, skal vandværket få den sløjfet indenfor planperioden.