Søer, vandløb og hav

Udløb
I Svendborg er der i 2019 registreret i alt 285 udløb tilhørende Vand og Affald. Heraf er der 188 udløb, der udleder overfladevand til vandløb eller havet, 22 udløb, som kun benyttes ved pumpestop, og 75 udløb, som udleder overfladevand med opblandet spildevand. Udledninger med opblandet spildevand sker kun, når kloakledningerne bliver fyldt op under kraftigt eller langvarigt regnvejr.

Driften og vedligehold af disse udløb varetages af Vand og Affald.

På kortbilaget kan de forskellige udløb ses.

En liste med en oversigt over udløb kan findes i baggrundsdata i afsnittet "Baggrund og miljøvurdering", listen er en samlet opgørelse over alle de udløb, Vand og Affald har ansvaret for (de regnbetingede udløb fra fællessystemer). Oversigten viser for hvert udløb hvilken recipient, der udledes til. Herudover vises koordinater, lokalitetsnavn og type af spildevand, der udledes.

Der findes endvidere en række bassiner og udløb, der forsinker og udleder overfladevand fra kommunens og statens veje. En nærmere beskrivelse findes i menupuntet "Vejvand".


Kapacitetsproblemer i vandløb

Der er i perioden for Spildevandsplan 2013-2024 etableret en vandport i dæmningen ved Tvedvej. Dette forsinker overfladevand fra oplandet til Trappebækken og dermed mindsker vandmængderne i de nedstrøms vandoplande. Trappebækken løber sammen med Kobberbækken i søerne i "Rottefælde"skoven og fortsætter fra Nyborgvej som et rørlagt vandløb inden udløb i havnen.

Planer for fremtidige projekter for håndtering af overfladevand er nævnt i Planlagte projekter under afsnittet "Tilpasning til mere vand".

Vandløb generelt

Drænsystemer er som udgangspunkt private ledninger/vandløb, vedligeholdelsen skal derfor forestås af lodsejer. Omfangsdræn er ikke vandløb, men en del af et privat kloaksystem.

Tilkoblinger til private drænsystemer kan kun tillades, hvis der er kapacitet i vandløbet. En forudsætning for tilkobling til disse ledninger betyder derfor, at bygherre skal lave en vurdering af det rørlagte vandløb frem til nærmeste åbne strækning og indhente en tilladelse til medbenyttelse fra Svendborg Kommune. Se mere i "Udledning af overfladevand til recipienter" i afsnittet "Det åbne land".