Fornyelse af afløbssystemet og ny kloakering

Spildevandsplanen fastsætter, hvad der skal ske med spildevandet fra de ejendomme, der er omfattet af planen.

Afløbssystemet omfatter i alt ca. 1000 km regn-, spildevands- og stikledninger, som bliver udvidet med årene, pga. kloakeringer og tilkoblinger fra nye udstykninger.

Vand og Affald udfører forbedringer og fornyelser på systemet kontinuerligt, og afsætter i den årlige takstfastsættelse midler til dette arbejde.

Rammerne for Vand og Affalds projekter er vedtaget i spildevandsplanen.

Afløbssystemer og renseanlæg udgør en vigtig og kostbar del af infrastrukturen med stor betydning for det omgivende miljø, befolkningens sundhed og samfundsøkonomien. I fremtiden vil klimaet ændre sig med kraftigere regnhændelser og flere skybrud til følge. Det betyder, at erhverv og private mange steder kan opleve udfordringer i forbindelse med håndtering af vandmængderne. Samtidigt stilles der stadig større krav til regn- og spildevandshåndtering for at beskytte miljøet og reducere energiforbruget.

Svendborg Kommune har i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet Masterplan for regn- og spildevand i Svendborg. Masterplanen blev vedtaget i 2016 som en retningsgivende plan i udvalget for Miljø, Klima og Trafik.

Flere af disse visioner vil blive behandlet i afsnittet "Tilpasning til mere vand."