Vandværkernes kapacitet

For at vurdere om de enkelte vandværker er i stand til at levere den nødvendige vandmængde i spidsbelastningssituationer, er der for hvert vandværk foretaget en beregning af vandværkets evne/krav-faktor. Evne/krav-faktoren udtrykker forholdet mellem vandværkets leveringsevne og forbrugerens forsyningskrav. 

Forbrugernes forsyningskrav varierer over over døgnet og året. Det er spidsbelastningssituationer, der er dimensionsgivende for vandforsyningen.

For at finde vandbehovet i spidsbelastningssituationen tages der udgangspunkt i den oppumpede vandmængde for 2022. Derfra beregnes forbrugernes forsyningskrav.

Det dimensionsgivende vandbehov sættes i forhold til den vandmængde, som vandværket er i stand til at levere (samspil mellem indvindings-, behandlings-, lagrings- og udpumpningskapacitet). Nedenfor ses hvordan evne/krav-faktoren beregnes: 

Evne Krav

 

 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne evne/krav-faktor beregning baserer sig på gennemsnitlige værdier for hvorledes forbruget fordeler sig over året og døgnet. 

Hvis evne/krav-faktoren er under 1 kan der være risiko for leveringsproblemer i spidsbelastningssituationer. Hvis et vandværk har en lav evne/krav-faktor, skal det ved renovering og nyanlæg sikres, at vandværket opnår den fornødne forsyningsevne.

Resultaterne fremgår af de enkelte vandværkes datablad.

Alle vandværker i Svendborg Kommune har en evne/krav-faktor over 1.