Sørupværket

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand

Sørupværket blev indviet den 21. april 2018 og fremtræder som nyt. Værket er indrettet med fire trykfiltre, som er parallelforbundet to og to og behandler vand fra hver sin kildeplads. Til hvert filtersæt er der tilknyttet en rentvandsbeholder på 750 m3. Værket har derved umiddelbart en høj grad af forsyningssikkerhed overfor en forurening af kildepladserne. Udfordringen er imidlertid, at den ene kildeplads allerede er udfordret med miljøfremmede stoffer. Rørsystemet er pænt og overskueligt.

De to kildepladser har i alt 9 boringer. Den ene kildeplads har 4 boringer og ligger ved Hvidkilde, knap 2 km nordvest fra vandværket. Den anden kildeplads består af 5 boringer i Svendborg By. Det er fire af det tidligere Hovedværkets boringer og en af boringerne tilknyttet Grubbemølleværket. Der er godt 1 km til den nærmeste af boringerne i byen og godt 2 km til boringerne ved Grubbemølle.

Boringer er alle i god stand og indrettede med overjordisk råvandsstationer eller mindre bygninger. Der er et nødstrømsanlæg tilknyttet Sørupværket, så der kan udpumpes fra rentvandstankene.

Anlægsid

187183

Adresse

Svendborg Vand A/S
Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.vandogaffald.dk

Antal forbrugere

Er opgjort for hele Svendborg Vands forsyningsområde, men ikke for de enkelte vandværker. 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)

1.300.000*

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)

1.032.079

Indvindingskapacitet (m3/time)

260

*Den ansøgte vandmængde.

Filterkapacitet (m3/time)

420

Leveringskapacitet (m3/time)

600

Rentvandsbeholder (m3)

1500

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)

1,5

Leveringsevne pr. time (forhold)

2,6

Beholderevne (forhold)

1,00

De beregnede forholdstal for forsynings-og leveringsevne-er gode, mens beholderevnen er tilstrækkelig til mindre undtagelsessituationer. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand.

Der er ikke større områder inden for Svendborg Vand A/S’ forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning.

I Svendborg by er der pt. tre vandværker: Grubbemølle-, Skovmølle- og Sørupværket. Til forsyningsområdet er der tilknyttet 2 højdebeholdere Ovinehøj og Heldagervej, hvoraf Ovinehøj ligesom Grubbemølleværket forventes nedlagt indenfor planperioden. Derudover er der forbindelse til ledningsnettet til Lunde Ny Vandværk og nødforbindelse til Skårup - og Tved vandværk.

Grundvandet, som Sørupværket modtager fra Hvidkilde Kildeplads er af god kvalitet, mens vandet fra byen, er udfordret. Der er fundet DMS i alle boringerne i byen og spor af MTBE i boringer ved Grubbemølleværket. Det er dog indholdet af PFAS i tre af de fire boringer tilknyttet det gamle Hovedværk, der er mest bekymrende.  

BNBO
Da Hovedværket Kildeplads ligger i byen, skal der ikke udføres beskyttende foranstaltninger indenfor BNBO'erne.

Indenfor BNBO'erne ved Hvidkilde Kildeplads er der indgået en frivillig aftale med lodsejer om, at der ikke bliver anvendt pesticider. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvands­standen med den nuværende indvinding er stabil til let stigende. Indvindingen fra Hvidkilde Kildeplads har generelt været stigende siden 2018, mens indvindingen fra Hovedværket kildeplads har været svingende til let faldende siden 2018.

Sørupværket er det ene af to hovedværker, der på sigt skal forsyne Svendborg by og opland.

Indenfor planperioden må vandet fra Grubbemølleværkets boringer overføres til Sørupværket, og selve Grubbemølleværket nedlægges. Indenfor planperioden må højdebeholderen på Ovinehøj afvikles. Der skal søges om tilladelse til nedlæggelserne efter vandforsyningsloven og redegøres for ændringer i god tid, før værket og højdebeholderen nedlægges.

I den sammenhæng ønskes der en forholdsvis høj vandindvinding ved Grubbemølleværket. Det vil aflaste området nedenfor Grubbemølleværket for noget af det problem, der er med trykvand og afledning af store mængder grundvand.

Opstår der risiko for, at grundvandet fra bykildepladserne ikke kan overholde kvalitetskravet for drikkevand, skal Svendborg Vand blande vandet fra Hvidkilde med vandet fra bykildepladserne.

Svendborg Vand skal sikre en tilstrækkelig nødforsyningskapacitet i tilfælde af strømsvigt. Relevante boringer skal have etableret mulighed for tilkobling af lokale nødstrømsanlæg, så hele vandværket vil kunne fungere ved strømsvigt.

Sammenknytning af de overordnede forsyningsområder
Indenfor planperioden bør Svendborg Vand, Vester Skerninge Vandværk og Ollerup Vandværk se på mulighederne for en nødforsyning.

Derudover vil en forbindelse over Svendborg Sund til Vindeby Vandværk være en rigtig god sikring for Vindeby Vandværks forbrugere og det kan eventuelt også komme Svendborg Vands forbrugere til gavn.