Private og fællesprivate regnvandsløsninger

Overfladevandsløsninger dækker over en lang række metoder til at håndtere regnvand med regnbede, permeable belægninger, hvor vandet kan trænge igennem, bassiner, faskiner, grønne tage, nedsivning af regnvand mv. Anlæggene etableres enten på terræn eller i jorden, mens grønne tage etableres på bygninger og plantevægge fritstående eller i forbindelse med bygninger.

Metoderne indeholder forskellige muligheder for at forsinke, aflede eller genanvende overfladevandet. Generelt for løsningerne gælder det, at de er velegnede til håndtering af hverdagsregn, mens kraftig regn kræver egentlige skybrudsløsninger.

I Svendborg Kommune er der flere områder, hvor overfladevandet håndteres lokalt:

  • Det åbne land – hvor f.eks. vejvand håndteres i grøfter.
  • Eksisterende spildevandskloakerede områder uden overfladevandssystem – hvor ejendommene leder til et drænsystem eller faskine.
  • Planlagte spildevandskloakerede områder med LAR – hvor regnvandshåndtering planlægges allerede i lokalplanprocessen, f.eks. i Tankefuld, hvor husejere udleder overfladevand til render som løber til bassiner og videre derfra til 2 vandløbssystemer.
  • Fælleskloakerede områder, hvor overfladevand og spildevand adskilles, og hvor det er muligt helt eller delvist at håndtere overfladevandet på egen grund.

Afhængigt af de lokale forhold såsom jordforurening, grundvandssårbarhed, grundvands­stand og jordbundens egnethed for nedsivning kan LAR-løsninger stå alene. Andre steder kombineres LAR- løsninger med afledning i kanaler eller ledninger for at gøre afløbs­syste­merne så robuste som muligt.

LAR-løsninger kan desuden bruges rekreativt, f.eks. ved et regnvandsbassin, hvor bassinet kan give grobund for ny natur og oplevelser for børn og voksne, eller øge mulighederne for rekreative oplevelser.

 

Fællesprivate overfladevandssystemer

Der er områder i kommunen, hvor det ikke er muligt at aflede overfladevand på enkeltmatrik­ler. I disse situationer er det muligt at indgå aftale med de omliggende naboer om at lave fællesprivate regnvandssystemer.

Ved etablering af fællesprivate regnvandssystemer, der aftager regnvand fra flere ejendom­me, skal der oprettes ”regnvandslav”, der skal stå for etablering og vedligehold af system­er­ne. Regnvandslavene skal sikre retningslinjer for drift og vedligehold inklusiv bestemmelser for økonomien af de parter, der har gavn af anlægget.

I Baggrundsdata er der forslag til vedtægter for spildevandslav. Regnvandslav kan anvende samme forslag som grundlag for vedtægter.

Private og fællesprivate LAR-projekter skal udføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift 27 og 29 og de nyeste vejledninger om faskiner og andre LAR-metoder. Henvisning til Skrift 27 og 29 kan findes i Baggrundsdata.

LAR-anlæg på alle ejendomme skal dimensioneres til at kunne håndtere minimum en 10-års regnhændelse. Se afsnittet "Retningslinjer for LAR anlæg".

Ved lokalplanlægning skal der afsættes plads til overfladevandsløsninger.

 

I forbindelse med etablering af overfladevandsløsninger skal der altid medfølge en dimensionering, baseret på en nedsivningstest samt oplysninger om størrelse af overflade, der tilkobles, samt typen af løsning. Se mere i "Retningslinjer for private LAR anlæg".