Finansiering

Vand og Affalds udgifter til anlæg og drift af afløbssystemer, renseanlæg og klima­tilpasningsprojekter finansieres af takster. Læs mere herom i afsnittet "Takster". De nærmere regler kan læses i Vand og Affalds betalingsvedtægter. De aktuelle takster fremgår af Vand og Affalds hjemmeside.

Vand og Affald finansierer kloak- og stikledninger frem til matrikelgrænsen for private grunde. Ledninger på privat grund samt private fællesledninger finansieres af de private grundejere. Dette gælder også omlægninger i forbindelse med afkobling af regnvand jf. afsnit "Tilpasning til mere vand".

Vand og Affald finansierer ledninger, som selskabet ved aftale med lodsejere har lagt henover private grunde. Forudsætningen herfor er, at ledningen skal aftage spildevand fra andre ejendomme end den pågældende lodsejer.

I områder, som udelukkende spildevandskloakeres, står de private grundejere selv for afledningen af regnvand. I så fald skal der kun betales tilslutningsbidrag for spildevand.

Lokal håndtering af regnvand kan ske ved etablering af private og fællesprivate regnvandssystemer, se afsnittet "Tilpasning til mere vand".

Klimaet nødvendiggør investering i afløbssystemet. Det kaldes i fagterminologi for "klimatilpasning" af afløbssystemet. Et afløbssystem er etableret på det tidspunkt, hvor byudviklingen har pågået, for eksempel ved bygning af nye ejendomme eller villakvarterer. Afløbssystemet har historisk set fulgt den teknologiske udvikling, der på et givet tidspunkt var gældende.

Med klimaforandringerne er afløbssystemet derfor blevet udfordret, og derfor arbejder Vand og Affald med at klimatilpasse afløbssystemet i takt med, at det skal fornys. Med udgangspunkt i det pågældende afløbssystems konkrete alder og tilstand på et givet sted, tager Vand og Affald udgangspunkt i den løsning som giver mest samfundsværdi på det pågældende sted, hvor afløbssystemet skal fornys.

Vand og Affald vurderer sammen med Svendborg Kommune behovet for klimatilpasning, som nødvendiggøres ud fra andre hensyn end ledningssystemets alder og fornyelsesbehov. For eksempel, hvis et område hyppigt bliver oversvømmet som følge af begrænsninger i afløbssystemet, kan dette område opnå en klimatilpasning. Sådanne projekter kan blive indsat i spildevandsplanen ved tillæg.