Miljø og servicemål

Et miljømål fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Et servicemål fastsættes af kommunalbestyrelsen eller af Vand og Affalds bestyrelse.

Miljø- og servicemål skal fastsættes formelt, for at Vand og Affald kan få lov til at gennemføre de nødvendige investeringer inden for den indtægtsramme, det statslige forsyningssekretariat fastsætter.

De servicemål, der er fastsat i denne spildevandsplan, er Svendborg Kommunes forventninger til et minimalt serviceniveau. Vand og Affalds bestyrelse kan til enhver tid fastsætte yderligere servicemål.

Afløbssystemet

 • Vand og Affalds anlæg skal kunne modtage hus- og processpildevand fra borgere og virksomheder. Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang.
 • Vand og Affald skal sikre, at det samlede anlæg er i god stand, og at værdier og funktion som minimum fastholdes.
 • Vand og Affald skal sikre, at spildevandet fra enhver tilsluttet ejendom, kan ledes væk fra stueplan.
  Vand og Affald har ikke pligt til at lægge kloakledninger så dybt, at f.eks. spildevand fra kældre kan afledes uden pumpe. Ejer skal selv sørge for, at spildevand kan udledes fra stueplan.
 • Borgere og virksomheder må højst opleve opstuvning af kloakvand til terræn én gang hvert 10. år fra fællessystemer, og højst én gang hvert 5. år fra regnvandssystemer.
  Der må ikke optræde kloakvand på terræn fra spildevandsledninger uden overfladevand (separate kloaksystemer).
  Svendborg Kommune anbefaler, at borgere og virksomheder installerer højvandslukker i alle kældre, hvor der er fare for oversvømmelse med spildevand. Dette gør sig især gældende i lavtliggende områder, hvor der er fare for opstuvning i kloakledningerne.
 • Vand og Affald skal varetage en god kundeservice og måle kundetilfredsheden årligt.
 • Vand og Affald er ikke forpligtet til at aftage grundvand i spildevandssystemet.
 • Vand og Affald er ikke ansvarlig for grundvandsstigninger som følge af kloakrenoveringer.

Private spildevandsledninger

 • Private spildevandsanlæg/ledninger skal være i god stand og skal kunne modtage henholdsvis hus- og processpildevand fra borgere og virksomheder.
 • Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang. Hvor det er muligt, og vil give en højere værdi for området, anbefales det, at regnvand afskæres fra det private kloaknet og håndteres lokalt.
 • Anlæggenes tilstand skal være kendt, og nødvendige vedligeholdelsesarbejder skal udføres for at bevare anlæggets funktion.
 • Private fællesveje skal, ligesom offentlige veje, være dimensioneret til at aflede en 5 års-regnhændelse, for at undgå hyppige oversvømmelser af såvel vejen som ejendommene der ligger ud til vejen.
 • For private ledninger til overfladevand, som leder til Vand og Affalds afløbssystem, kan Vand og Affald stille krav om afledningshastighed og eventuel opmagasinering inden afledning, jf. befæstelsesgraden i et givent område.

Overfladevand

Overfladevand til Vand og Affalds kloaknet skal afskæres, hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og samfundsmæssig vurdering. Projekter med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) skal fremmes, hvor det giver den bedste samfundsværdi.

Anlægsprojekter, herunder LAR-projekter, udføres i overensstemmelse med Spildevandskomiteens skrift 27 og 29 og de nyeste vejledninger om faskiner og andre LAR-metoder. Hvor det er muligt, skal LAR-løsninger tilgodese rekreative formål.

Når regnvand fra separatkloakerede områder udledes til vandløb, skal der etableres forsinkelse i nødvendigt omfang, så vandløbet ikke overbelastes hydraulisk gentagne gange. Se under afsnittet under "Afløbssystem - Regnvandsbassiner".

Havvand

Hvor havet kan oversvømme kloakerede områder, skal indtrængen af havvand i kloaknettet minimeres så meget som muligt.

Grundvand

Svendborg Kommune har mulighed for at sætte servicemål for klimatilpasning i forhold til grundvandstigning.

Vand og Affald er ikke forpligtiget til at håndtere grundvand i afløbssystemet.

Serviceniveau for vand på terræn

 • I fælleskloakerede områder må der højst ske oversvømmelse hvert 10.år
 • I separatkloakerede områder må der højst ske oversvømmelse hvert 5. år

Servicemålene gælder fremadrettet for nye bebyggelser samt ved kloakfornyelser.

I takt med at afløbssystemerne klimatilpasses, vil det fortsat kunne ske, at der kommer vand på terræn, og at der er risiko for skadevoldende oversvømmelser.

Ligesom man kan klimatilpasse afløbssystemerne til et bestemt serviceniveau, så kan man skybrudstilpasse byrummet i højere eller lavere grad, afhængig af, hvor stor risiko der er for oversvømmelser i et område, og hvor store værdier, som skal bevares.

Når afløbssystemet klimatilpasses, vil der også ske en delvis skybrudstilpasning. Det skyldes at klimatilpasningen af afløbssystemet sikrer håndtering af et vist volumen der enten transporteres væk eller tilbageholdes.

Det er Svendborg Kommune, som skal planlægge hvordan skybrudstilpasning i byrummet, til at sikre almene og private værdier, skal ske.

Lodsejere skal selv sørge for at sikre sin ejendom mod oversvømmelse på egen grund.

Planlægning af skybrudstilpasning omhandler den del af de hændelser, hvor regnvandet på terræn står højere end 20 cm over terræn ved soklen på bygninger, og samtidigt oversvømmer stueniveau. Skybrudstilpasning er først relevant efter klimatilpasning af afløbssystemet, jf. skrift 31.

Skybrudstilpasning behandles ikke i denne spildevandsplan, men tages op i den kommende Kommuneplan.