Læsevejledning

Spildevandsplanen belyser den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Svendborg Kommune.

Planen er inddelt i 6 afsnit:

 • Indledning og status

Her kan man læse om den aktuelle status på systemer og anlæg i Svendborg Kommune for regn- og spildevandshåndtering på udgivelsestidspunktet for spildevandplanen.

Afløbssystem

 • Her kan man læse om de overordnede miljø- og servicemål, som angiver hvad borgerne kan forvente af spildevandshåndtering i Svendborg Kommune. Yderligere kan man læse om fremtidige planer for kloakering samt reglerne for etablering af private spildevandslav, krav til regnvandsbassiner, samt aftalepraksis for anvendelse af private arealer til regn- og spildevandssystemer. Herudover gennemgås praksis og metoder for klimatilpasning af afløbssystemet, samt retningslinjer for dispensationer og lokalplanlægning i forhold til regn- og spildevandshåndtering.

Det åbne land

 • Her kan man læse om metoder til forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme. Man kan også læse om krav og regler ved etablering af nye boliger og virksomheder i vandoplande med høj økologisk tilstand eller i forhold til badevandskvalitet, regler for anden håndtering af spildevand såsom udsprøjtning, nedsivningsområder, direkte tilslutning til et forsyningsejet renseanlæg eller spildevand fra mobile enheder så som autocampere og både. Yderligere kan man læse om regler for tømningsordningen for hustanke, kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, myndighedens tilsyn med udledninger samt dispensationer for spildevandsplanen og den økonomiske afdragsordning i forhold til betaling til Vand og Affald.

Tilpasning til mere vand

 • Her kan man læse om metoder til afkobling af overfladevand for kommunale, forsyningsejede samt private og fællesprivate regnvandsløsninger. Dette kaldes også "lokal anvendelse af regnvand" og forkortes (LAR). Temaet omfatter således også vejvand og lokalplanlægning af nye områder og planlagte projekter.

Renseanlæg

 • Her kan man læse om renseanlæggenes størrelse og funktion i Svendborg Kommune samt de fremtidige planer for renseanlæg.

Baggrundsdata og miljøvurdering

 • Her kan man læse om principperne for spildevandsplanens økonomiske konsekvenser for Vand og Affald. Det er også her, at man kan læse miljøscreeningen af spildevandsplanen samt planens forhold til anden lovgivning og rammer. Det er i dette afsnit, man kan finde normer og standarter, hvoraf der er udarbejdet rapporter med udgangspunkt i Svendborg Kommunes forhold, fx Skrift 27, 29 og 31.

Definitioner:

 • Afkobling Frakobling af overfladevand fra spildevandssystemet
 • Afledningsbidrag Årlig afgift til Svendborg Spildevand A/S på spildevand (per m3) afledt til kloak eller ved medlemskab af kloakforsyningen.
 • Anlæg Omfatter Vand og Affalds samlede ledningsnet og renseanlæg.
 • Befæstelsesgrad Udtryk for hvor stor en procentdel af en matrikel, der må lede overfladevand til kloak.
 • Befæstet Udtryk for at en overflade er afskåret for nedsivning fx med en bygning eller fliser.
 • Dræn Er vandløb, der er reguleret af vandløbsloven.
 • Fælleskloakeret Et område er fælleskloakeret, når både spildevand og overfladevand bliver transporteret i samme rørsystem.
 • Klimatilpasning Vand og Affalds afløbssystem fornys til at overholde gældende miljø- og servicemål.
 • LAR Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.
 • Medlemskab af kloakforsyningen Tilbud til grundejere i åbent land om at indgå aftale med forsyningsselskabet om etablering af påbudt egen forbedret spildevandsrenseløsning.
 • Miljømål Er et krav til projekter og anlæg som har til formål at højne det omgivne miljø.
 • Overfladevand Regnvand som falder på en overflade fx hustag, fliser eller veje.
 • Recipient Modtager - i betydningen vandløb, sø eller hav, der modtager spildevand eller overfladevand.
 • Renseklasse SO Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.
 • Renseklasse SOP Skærpede krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation.
 • Samfundsværdi Et fælles mål for samfundsøkonomi, miljøpåvirkning, sundhed og livskvalitet.
 • Separatkloakeret Et område er separatkloakeret, når overfladevand og spildevand løber i hvert sin kloakledning.
 • Servicemål Angiver det serviceniveau, som kunden minimum kan forvente i forhold til spildevandshåndtering.
 • Svendborg Spildevand A/S Det juridiske selskab under Vand og Affald, som håndterer spildevandet i Svendborg Kommune.
 • Skybrudstilpasning Tiltag overfor regnhændelser hvor Svendborg Kommune skal sikre værdier (jf. skrift 31).
 • Spildevandskloakeret Et område er spildevandskloakeret, når det kun er hus- og processpildevand, der transporteres i kloakrørene. Overfladevand håndteres lokalt.
 • Tilslutningsbidrag Engangsafgift til Svendborg Spildevand A/S for tilslutning til kloak eller ved medlemskab af kloakforsyningen.
 • Vand og Affald Er det almenkendte navn på forsyningen, Svendborg Spildevand A/S
 • Åben land Ejendomme som ligger uden for kloakopland

 

Tematiseret inddeling af spildevandsplanen

Man kan læse om spildevandsplanens betydning følgende i områder og deres tilknyttede afsnit:

Lokalplaner

 • Indledning og status / Status /
  • Områder med særlige bestemmelser
 • Afløbssystem
  • Nye kloakprojekter
  • Kloakeringsmetoder
  • Regnvandsbassiner
  • Klimatilpasning af afløbssystemet
  • Lokalplanlægning"
 • Tilpasning til mere vand
  • Metoder til afkobling af overfladevand
  • Private og fællesprivate regnvandsløsninger
  • Retningslinjer for private LAR-anlæg
  • Lokalplanlægning
  • Planlagte projekter
 • Baggrundsdata og miljøvurdering
  • Miljøvurdering
  • Love planer og rammer

Vejvand

 • Indledning og status / Status /
  • Vejvand
 • Afløbssystem
  • Miljø og servicemål
  • Nye kloakprojekter
  • Kloakeringsmetoder
  • Regnvandsbassiner
  • Klimatilpasning af afløbssystemet
 • Tilpasning til mere vand
  • Metoder til afkobling af overfladevand
  • Private og fællesprivate regnvandsløsninger
  • Retningslinjer for private LAR-anlæg
  • Vejvand
  • Planlagte projekter

Kloakering

 • Indledning og status / Status /
  • Bestemmelser overført fra tillæg til den tidligere plan
  • Områder med særlige bestemmelser
 • Afløbssystem
  • Miljø og servicemål
  • Ejendomme forberedt til separatkloak
  • Nye kloakprojekter
  • Kloakeringsmetoder
  • Private spildevandsledninger
  • Udtræden af kloakfællesskabet for regnvand
  • Ekspropriationer - Brug af private ejendomme
  • Dispensationer
  • Lokalplanlægning
 • Tilpasning til mere vand
  • Metoder til afkobling af overfladevand
  • Private og fællesprivate regnvandsløsninger
  • Retningslinjer for private LAR-anlæg
  • Lokalplanlægning
  • Planlagte projekter

Lokal Afledning af Regnvand (LAR)

 • Afløbssystem
  • Udtræden af kloakfællesskabet for regnvand
 • Tilpasning til mere vand
  • Metoder til afkobling af overfladevand
  • Private og fællesprivate regnvandsløsninger
  • Retningslinjer for private LAR-anlæg
  • Lokalplanlægning

Det åbne land

 • Indledning og status / Status
  • Forbedret spildevandsrensning i åben land
 • Det åbne land
  • Ejendomme uden rensekrav
  • Udledning af overfladevand til recipienter
  • Tømningsordning
  • Medlemskab af kloakforsyning
  • Dispensationer og afdragsordninger

Søer, vandløb og hav

 • Indledning og status / Status
  • Afløbssystem
  • Renseanlæg
  • Vejvand
  • Forbedret spildevandsrensning i åben land
  • Søer, vandløb og hav
 • Afløbssystem
  • Udtræden af kloakfællesskabet for regnvand
  • Regnvandsbassiner
  • Klimatilpasning af afløbssystemet
  • Lokalplanlægning
 • Det åbne land
  • Ejendomme uden rensekrav
  • Udledning af overfladevand til recipienter
  • Tilsyn med udledning
 • Tilpasning til mere vand
  • Retningslinjer for private LAR-anlæg
  • Vejvand
  • Lokalplanlægning
  • Planlagte projekter
 • Renseanlæg
  • Tilsyn med udledning
  • Afledte effekter af afkoblingsstrategien
 • Baggrundsdata og miljøvurdering
  • Miljøvurdering
  • Love planer og rammer