Dispensationer afdragsordning

Dispensationer

Spildevandsplanen fastsætter som udgangspunkt, hvad der skal ske med spildevandet fra de ejendomme, der er omfattet af planen. Der kan dog opstå situationer, hvor det, på baggrund af en individuel og konkret vurdering, kan vise sig hensigtsmæssigt at dispensere.

  • En ejendom er planlagt til egen forbedret spildevandsrensning. Grundejer ønsker i stedet tilslutning til Vand og Affalds spildevandskloak. Dette kan tillades, hvis Vand og Affalds anlægsudgift er mindre end 100.000 kr. ex. moms (pristal 2012). Læs mere under "Beskrivelse af rammefastsættelse" i afsnittet om "Økonomi" i "Baggrundsdata og miljøvurdering"
  • En ejendom er planlagt til egen renseløsning, men kan blive tilsluttet Vand og Affalds spildevandskloak, til en anlægsudgift, der er større end 100.000 kr. (pristal 2012) Dette kan lades sig gøre, hvis grundejer selv etablerer og drifter en ledning frem til kloakken (inkl. pumpe, hvis det er nødvendigt). Betalingen af tilslutningsafgift aftales med Vand og Affald jf. betalingsvedtægten. Passerer den private spildevandsledning anden mands grund, indgår ansøger selv de nødvendige aftaler med lodsejere omkring anlæg og fremtidigt vedligehold. Aftalen skal tinglyses af ansøger.
  • En ejendom er planlagt til kloak eller egen løsning. Ejendommen er ubeboet og nedrivningsmoden eller vurderet mindre end 3 gange udgiften til at etablere en løsning. Ejendommen kan, efter ansøgning, få dispensation, så de ikke skal lave en forbedret spildevandsrenseløsning.
  • Ejendomme uden for spildevandsplanen kan søge om at koble til Vand og Affalds eksisterende spildevandskloak. Ejer skal selv betale for kloakering på egen grund samt for forlængelsen af stikket fra grundgrænsen og ud til Vand og Affalds spildevandskloak. Dette kan kun lade sig gøre på et tilkoblingspunkt udpeget af Vand og Affald, hvilket ikke altid er den korteste afstand til ejendommen. Der skal ikke betales tilslutningsafgift til Vand og Affald jf. betalingsvedtægten.

Afdragsordning og minimumfrist

 

Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest spændt for økonomisk, og som har fået krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning.

Der er derfor 2 muligheder for dem, som overholder følgende to betingelser:

  1. Den samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige 300.000 kr. (2015) før skat. For hjemmeboende børn under 18 år kan dette beløb forhøjes med et fastsat beløb pr. barn, dog kun op til 4 børn.
  2. Den samlede formue skal være 797.600 kr. (2015) eller derunder. For formuer over dette beløb vil der blive lagt et procenttillæg af beløbet til den samlede årlige husstandsindkomst.

De nævnte beløb er i 2015 priser og pristalsreguleres hvert år, de aktuelle tal vil fremgå af ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan findes på www.svendborg.dk/spildevand - Ansøgning om afdragsordning for etablering af kloak/egen forbedret spildevandsløsning.

Mulighed 1: minimumsfrist:

Der gives en frist på 3 år, og grundejer vælger selv at spare pengene op til at etablere den påbudte kloakløsning.

Mulighed 2: minimumsfrist og afdragsordning:

Der gives en frist på 3 år, og grundejer vælger at anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Vand og Affald etablerer den påbudte kloak­løsning, og grundejer betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Har grundejer ikke anmodet Vand og Affald om en afdragsordning senest 1½ år inden fristen, eller accepterer grundejer ikke tilbuddet, bortfalder mulighed­en for at opnå en afdragsordning, og ordningen overgår til mulighed 1.

 

Påbud om etablering af egen spildevandsrenseløsning

Med mulighed 1 gives en frist på 3 år, så husejer kan spare op og etablere egen spildevandsrenseløsning.

Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordningen, vil husejer kunne over­lade ansvaret med at få etableret en spildevandsrenseløsning til Vand og Affald. Husejer afdrager for etableringen via afdrags­ord­ningen over 20 år. Anlæg­get er husejerens, og husejeren skal stå for drift og ved­lige­holdelse af an­lægget.

Alle kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af klo­ak­forsyningen. Kloakforsyningen forestår udførelse, drift og ved­lige­holdel­se af et rense­anlæg, der opfylder rensekravene.

Husejeren skal ved tilmelding til kontraktligt medlemskab af klo­ak­forsyningen betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til Vand og Affalds takstblad, sørge for drift og vedligehold af kloakeringen hen til anlægget, betale for el-udgiften til drift af det etablerede rense­an­læg og forsikre renseanlæg­get.

Husejeren kan ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen vælge at be­nytte afdrags­­ordningen til tilslut­ningsbidrag og kloakering hen til anlæg­get.

Mulighed for indefrysning af tilslutningsbidraget

Førtidspensionister, pensionister og efterlønnere har mulighed for at få tilslut­ningsbidraget indefrosset på lige fod som ejendomsskatten, hvilket kan mind­ske beløbet, der skal lånes i afdragsordningen via Vand og Affald.