Vindeby Vandforsyning, a.m.b.a.

Vedligeholdelsesmæssig og teknisk tilstand 

Værket er ombygget i 2009 og fremtræder i meget fin stand. Værket er indrettet med fire trykfiltre, som er parallelforbundet to og to. Hvert sæt kører uafhængigt og på hver sin kildeplads. Derved har værket en høj grad af forsyningssikkerhed overfor en forurening af kildepladserne. Begge filterlinjer leder dog til samme rentvandsbeholder. Rørsystemet er pænt og overskueligt.  

Værkets to kildepladser har i alt seks velholdte boringer, der er indrettet, som overjordiske råvandsstationer med alarm.  

De to kildepladser kaldes henholdsvis for Fåregården – og Jydevej Kildeplads. Fåregården udgøres af fire boringer, og området ligger omkring 1 km syd for vandværket. Jydevej Kildeplads med to boringer, ligger omkring 3 km sydøst for vandværket.  

Vandværket har en højdebeholder, der indeholder 700 m3.

Anlægsid

82561

Adresse

Jens Muncks Vej 2, 5700 Svendborg

Hjemmeside

www.vindebyvand.dk
Antal forbrugere 1797

Parcelhuse 

Landhuse 

Sommerhuse 

1702 

36 

2 

Industri 

Institutioner 

Campingpladser 

32 

22 

3 

Tilladt indvindingsmængde (m3/år)  

285.000 

Gennemsnitlig indvinding i 2018-2022 (m3/år)  

240.695 

Indvindingskapacitet (m3/time)  

105 

Filterkapacitet (m3/time)  

120 

Leveringskapacitet (m3/time)  

160 

Rentvandsbeholder (m3 

700 

Forsyningsevne pr. døgn (forhold)  

2,5 

Leveringsevne pr. time (forhold)  

2,6 

Beholderevne (forhold)  

2,0 

De tre beregnede forholdstal for forsynings-, leverings- og beholderevne er alle fine. Der er således et hensigtsmæssigt overskud på vandværkets evne til at producere og levere vand. Beholderkapaciteten er stor, hvilket betyder, at vandværket i sin daglige drift skal være opmærksom på, at der er en tilstrækkelig udskiftning i rentvandsbeholderne. 

Der er ikke større områder inden for Vindeby Vandforsynings forsyningsområde, der mangler mulighed for forsyning. Umiddelbart er det kun ejendommene ud ad Bukkehavevej, der mangler muligheden for at kunne tilsluttet sig.  

Vandværket har nødforbindelse til Landet Vandværk og der igennem til Bjerreby Vandværk. Forbindelsen virker dog kun fra Vindeby til Landet, og ikke den anden vej pga. trykforhold. 

Vindeby Vandforsyning har to kildepladser med i alt seks boringer. Boringerne ved Fåregården Kildeplads har udfordringer med BAM og DMS samt et højt indhold af TFA. På Jydevej Kildeplads er der kun fundet uønskede stoffer i den ene af de to boringer. 

Vindeby Vandforsyning er endnu ikke lykkedes med at indgå frivillige aftaler om hhv. pesticidfri eller pesticid- og gødningsfri drift indenfor vandværkets BNBO'er. 

Pejlinger i vandværkets boringer sammenholdt med indberettede tal for den årlige indvinding viser, at grundvandsstanden med den nuværende indvinding er stabil.  

Vindeby Vandforsyning er kategoriseret som et ’A’ vandværk. Vandværket er veldrevet og efter de lokale forholde et stort vandværk, som kan forsyne hele Tåsinge.   

Med denne plan muliggøres det, at Vindeby Vandværk overtager forsyningen af Landet Vandværks forbrugere. Det vurderes, at det øgede vandforbrug til forsyningen af Landet Vandværks forbrugere kan indeholdes i den gældende vandindvindingstilladelse. Tilladelsen udløber dog allerede 1. november 2024, og Vindeby Vandforsyning skal søge om en fornyelse af tilladelsen, i god tid før den udløber. 

Vindeby Vandforsyning anbefales at styrke vandværket ved at indgå aftale om etablering af en ny boring på Jydevej Kildeplads, hvor vandet må antages at være rent, samt indgå aftaler om beskyttelse af vandværkets BNBO’er. 
 
Derudover vil en nødforsyning over Sundet til Svendborg Vand højne forsyningssikkerheden både for Vindeby Vandforsynings- og Bjerreby Vandværks forbrugere.